ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561

โรงแรมระดับ 5 ดาวในนครโฮจิมินห์สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม Rex Hotel Saigon โรงแรมระดับ 5 ดาวมีอัตราการจองห้องพักสูงถึงร้อยละ 100.4 และอัตราจองห้องพักของโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งอื่นๆ ในนครโฮจิมินห์อยู่ที่ร้อยละ95 รวมทั้ง โรงแรมที่อยู่นอกเมืองเช่น Windsor Plaza ในเขต 5 มีอัตราการเข้าพักเกือบร้อยละ80 เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูหนาวของปี 2561 ราคาห้องพักจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 อีกทั้ง โรงแรมระดับ 5 ดาวสองแห่ง ได้แก่ Caravelle Saigon และ New World Saigon Hotel กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงทำให้จำนวนห้องพักไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมในนครโฮจิมินห์  กล่าวว่าการดำเนินธุรกิจในปี 2561 มีผลประกอบการดีกว่าปี 2560 โรงแรมบางแห่งได้กำไรร้อยละ 52 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 50 สำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติได้กำไรร้อยละ20 -30 เนื่องจากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง โดยเงินเดือนพนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรมต่างชาติอยู่ที่ 80 ล้านด่ง (3,400 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน ในขณะที่เงินเดือนของพนักงานในตำแหน่งเดียวกัน ของโรงแรมในประเทศจะได้รับเงินเดือนเพียง 20 ล้านด่ง (857 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน

แม้ว่ายอดเข้าพักของโรงแรมจะเพิ่มขึ้นคณะกรรมการของโรงแรมบางแห่งกลับแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมและร้านอาหารในโรงแรมยังไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เท่าที่ควร นาย Phan Thanh Longผู้อำนวยการทั่วไปRex Hotel กล่าวว่า ในปี2561 โรงแรมหลายแห่งจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆทำให้ต้องเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักเพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษายอดผู้เข้าพักให้สูงกว่าปี 2560 ซึ่งนาย Long คาดว่าโรงแรมจะมีรายได้ 5 แสนล้านด่ง (22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2 หมื่นล้านด่ง (8.5 แสนดอลลาร์สหรัฐ)

ตามรายงานของกรมการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังนครโฮจิมินห์ มีจำนวนทั้งสิ้น 6.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งการเข้าพักโรงแรมและร้านอาหารมีจำนวนประมาณ 126 ล้านล้านด่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 20 และคาดว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่า 7.5 ล้านคนมาท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์

 

ที่มา The Saigon Time Daily วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

URL https://english.thesaigontimes.vn/64001/high-end-hotels-in-hcmc-generate-large-profits.html

 

รัฐบาลอนุมัติโครงการศึกษาสำหรับการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับโครงการท่าอากาศยานนานาชาติ Long Thanh

นาย Trinh Dinh Dung รองนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการเวนคืนที่ดิน การจ่ายค่าชดเชยและการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการท่าอากาศยานนานาชาติ Long Thanh ในจังหวัดด่งนาย

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย เป็นผู้ลงทุนในการเตรียมพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานฯ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560-2564 มูลค่าการลงทุนกว่า 22.8 ล้านล้านด่ง (980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชยและให้ความช่วยเหลือในการย้ายถิ่นฐานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดเตรียมที่ดินสำหรับการในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการนี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมวิชาชีพการสร้างงาน การเสริมสร้างวิถีชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเปลี่ยนอำนาจเขตการปกครองของชุมชนในเขต Long Thanh และการร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบระหว่างการดำเนินโครงการ

โครงการนี้จะใช้พื้นที่ 5,000 เฮกตาร์ สำหรับการสร้างเผื่อที่สนามบินและอีก364 เฮกตาร์ สำหรับสร้างที่พักชั่วคราว2 แห่งผลที่ตามมาคือ ประมาณ 4,800 ครัวเรือนและ 26 องค์กร ต้องย้ายถิ่นฐาน และร้อยละ 70 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดคือเกษตรกร ส่วนที่เหลือเป็นชาวสวนยางพาราหรือภาคส่วนอื่นๆ

เมื่อการก่อสร้างระยะที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ท่าอากาศยานนานาชาติฯ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 100 ล้านคน และรองรับสินค้าได้ 5 ล้านตันต่อปีโดยในระยะที่ 1 จะสร้างรันเวย์และอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25 ล้านคนและสามารถรองรับสินค้าได้ 1.2ล้านตันต่อปีภายในปี 2568และในระยะที่ 2 จะสร้างรันเวย์และอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น50 ล้านคนและรองรับสินค้าได้1.5 ล้านตันต่อปี

โครงการนี้มีค่าใช้จ่าย336.6 ล้านล้านด่ง (16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสำหรับระยะที่ 1 มีค่าใช้จ่ายประมาณ114.5 ล้านล้านด่ง (4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามอัตราแลกเปลี่ยนปี 2557

งบประมาณที่ใช้ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติฯ เป็นงบประมาณช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) จากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ

 

ที่มา The Saigon Time วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

url. https://english.thesaigontimes.vn/64008/gov%E2%80%99t-approves-land-acquisition-report-for-long-thanh-airport.html

 

นครโฮจิมินห์พยายามดึงดูดแรงงานทักษะจากต่างประเทศ

กรมกิจการภายใน นครโฮจิมินห์ (Department of Home Affairs) เปิดเผยร่างแผนดึงดูดแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ฉบับที่ 4 ปี 2561 – 2565 โดยกำหนดให้เพิ่มแรงงานต่างชาติที่มีทักษะพิเศษเข้ามาทำงานในภาคส่วนต่างๆ ของนครโฮจิมินห์ ก่อนหน้านี้ แผนฯฉบับที่ 3 ให้การสนับสนุนเฉพาะการรับแรงงานเวียดนามและชาวเวียดนามโพ้นทะเล ซึ่งร่างแผนฉบับที่ 4 เน้นการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะพิเศษ และบุคคลที่มีผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ทางปัญญาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการขยายฐานกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีทักษะพิเศษให้ครอบคลุมเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของเมือง ดังนั้น นครโฮจิมินห์จึงจะลงนามในสัญญาแรงงานกับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะพิเศษเหล่านี้ ภายใต้รูปแบบสัญญาที่คล้ายคลึงกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนล้านด่ง (4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยร่างแผนฉบับที่ 4 ยังคงสนับสนุนงบประมาณให้แรงงานประเภทอื่นๆ เท่าเดิมคือ 50 ล้านด่ง (2 พันดอลลาร์สหรัฐ) และให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน เพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านด่ง (850 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 50 ล้านด่ง (2 พันดอลลาร์สหรัฐ)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นครโฮจิมินห์และจังหวัดอื่นๆ ได้กำหนดมาตรการและนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดแรงงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขั้นตอนการทำงานของรัฐมีความซับซ้อนและมีระยะเวลานานนาย Nguyen Ngoc Giaoประธานสหภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ (HCMC's Union of Science and Technology Associations) จึงเสนอให้มีการกำหนดมาตรการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะให้ง่ายขึ้น และประเมินแรงงานเหล่านั้นตามประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้นาย Giao ได้เสนอให้แบ่งแผนฯ ออกเป็นสองส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สรรหาบุคลากรมืออาชีพสำหรับหน่วยงานต่างๆ (2) สรรหานักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่มีทักษะเพื่อทำงานในเขตอุตสาหกรรมไฮเทค

 

ที่มา The Saigon Time Daily วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

URL https://english.thesaigontimes.vn/64007/hcmc-seeks-to-attract-foreign-talent.html

 

รัฐบาลอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศให้กับสายการบิน Bamboo

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศให้กับสายการบิน Bamboo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มทุนFLC Group โดยมีเส้นทางนำร่อง ได้แก่ กรุงฮานอย – กวีเญิน กรุงฮานอย - ด่งฮอย นครโฮจิมินห์ – กวีเญิน กรุงฮานอย - นครโฮจิมินห์ และนครโฮจิมินห์ – แวนดอง ก่อนที่จะเปิดเส้นทางอื่นๆ กว่า 100 เส้นทาง

การออกใบอนุญาตเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกฤษฎีกา 92 นอกจากนั้นกระทรวงฯ ยังกล่าวชื่นชมบริษัทที่ส่งเสริมประโยชน์จากการเปิดเส้นทางการบิน ในการอำนวยความสะดวกแกนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยขยายตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสสำหรับผู้โดยสาร

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลได้อนุมัติโครงการขนส่งทางอากาศ โครงการแรกของสายการบิน นาย Dang Tat Thang ผู้อำนวยการของสายการบิน กล่าวว่าภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สายการบิน Bamboo จะมีความพร้อมและสามารถเปิดให้บริการได้โดยใช้เครื่องบิน A320 และ A319 ซึ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินแล้วนอกจากนั้น คาดการณ์ว่าภายในปี 2561 สายการบิน Bamboo จะมีเครื่องบินที่พร้อมให้บริการทั้งหมด 20 ลำ และภายในปี 2562 จะมีจำนวนเครื่องบินที่พร้อมให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 20 - 30 ลำ เพื่อให้การบริการของสายการบินดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ สายการบิน Bamboo ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องบินจาก Airbus และ Boeing รวมมูลค่า 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (200 ล้านล้านด่ง) และพร้อมให้บริการภายในปี 2563

 

ที่มา The Saigon Time วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

url. https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/64027/