ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 5-8 พ.ย. 2561

ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเรียกร้องบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กรมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และองค์การการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประชุมความร่วมมือทางธุรกิจที่นครเกิ่นเทอมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 400 คน ในการประชุม ผู้นำจากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเรียกร้องให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนใน 63 โครงการ แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตรขั้นสูง 12 โครงการ ด้านหัตกรรม 9 โครงการและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 โครงการ

นาย Truong Tan Sang อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงระหว่าง 2 ประเทศและคาดหวังว่านักลงทุนชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้น นอกจากนั้น ได้แนะนำว่าควรมีเงื่อนไขที่ดีแก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการรวมถึงข้อตกลงที่ครอบคลุมและเอื้อต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

นาย Vu Tien Loc ประธาน VCCI กล่าวว่า แม้ว่าจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ แต่การลงทุนของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอยู่อันดับที่ 4 รองจากเกาหลีใต้ ไต้หวันและสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานที่มีอายุน้อย การฝึกอบรมที่ดีและพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคนี้

นาย Locกล่าวว่า ญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งประเทศอันดับต้นด้านการพัฒนาการเกษตรและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีจึงสามารถช่วยให้ภาคการเกษตรในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นาย Kawaue Junichi กงสุลใหญ่ ญี่ปุ่นประจำนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีบทบาทสำคัญของเวียดนาม และความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามในภูมิภาคนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะด้านการเกษตร

นาย Nguyen Phuong Lam รองผู้อำนวยการ VCCI นครเกิ่นเทอ ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถดึงดูดให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เช่น การเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ มีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ประมาณ 18 ล้านคน และแรงงานราคาถูกในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลจาก VCCI นครเกิ่นเทอ แสดงให้เห็นว่าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จำนวนทั้งสิ้น 169 โครงการ เป็นโครงการจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าลงทุน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (5.1 ล้านล้านด่ง) คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของ FDI ทั้งหมดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ที่มา The Saigon Time วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

URL: https://english.thesaigontimes.vn/63909/mekong-delta-calls-on-japanese-firms-to-invest-in-63-projects.html

 

จังหวัดบิ่นห์เยืองนำร่องการพัฒนากรอบความร่วมมืออุตสาหกรรมใหม่ของ ILO

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบิ่นห์เยืองได้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนจากสมาพันธ์แรงงานจังหวัดบิ่นห์เยือง สมาคมเฟอร์นิเจอร์บิ่นห์เยืองสภาอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VCCI) และผู้ประกอบการผลิตไม้ในเมือง Tan Uyenโดยสมาพันธ์ฯ ได้ขอความร่วมมือจากสมาคมเฟอร์นิเจอร์บิ่นห์เยือง (BIFA) เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนากรอบความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมใหม่ โครงการ New Industrial Relations Framework (NIRF) ในเวียดนามตอนใต้

นาย Nguyen Ba Lam ผู้ประสานงานโครงการกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นฐานด้านกฎหมายและสถาบัน ให้สอดคล้องกับปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานโดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือการส่งเสริมการพูดคุยด้านสังคมสองและสามฝ่ายรวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและปฏิรูปสหภาพแรงงานในการเป็นตัวแทนของแรงงานทุกระดับในการเจรจาต่อรองโดยสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในพื้นที่โครงการ

ก่อนหน้านี้ จังหวัดบิ่นห์เยืองเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ คือ การประชุมสมัชชาทั่วไปครั้งที่ 11

งาน WTA Hi-Tech Fair ครั้งที่ 15 และ 2018 Global Innovation Forum ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่นห์เยืองร่วมกับ World Technopolis Association (WTA) จังหวัด Daejeonประเทศเกาหลีใต้ และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)เพื่อหารือ ส่งเสริมความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนคร/ เมือง โดยจังหวัดบิ่นห์เยืองเป็นสถานที่แรกในเวียดนามที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ WTAซึ่งงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน จากสมาชิก WTA จำนวน 106 องค์กรใน48 ประเทศ และมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดบิ่นห์เยืองถือเป็นพื้นที่การลงทุนส่วนขยายจากนครโฮจิมินห์ และเป็นจังหวัดที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับ 3 รองจากนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย มีการลงทุนสะสม 7 ร้อยล้านล้านด่ง (3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และครึ่งปีแรกของปี 2561 มีการลงทุน19 ล้านล้านด่ง(850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินเป้าที่ตั้งไว้กว่าร้อยละ 60

ที่มา  Vietnam News Agency วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

URL https://en.vietnamplus.vn/binh-duong-to-pilot-ilos-new-industrial-framework-project/141379.vnp http://binhduong.wtanet.org/en/news/wta-binh-duong-2018-ended-multilateral-cooperation-and-technology-transfer-boosted/

 

จังหวัดกว๋างนามเล็งพัฒนาท่าเรือ Chu Lai ให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือของเวียดนาม

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนาม เสนอแผนพัฒนาท่าเรือ Chu Lai ปี 2563 - 2573 ต่อรัฐบาลเพื่อขออนุมัติให้มีการพัฒนาท่าเรือ Chu Lai ให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือนานาชาติของเวียดนาม

นาย Dinh Van Thu ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนาม กล่าวว่าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก Chu Lai ดำเนินการด้วยการยกระดับท่าเทียบเรือ Ky Ha และ Chu Lai บนพื้นที่ 5,186 เฮกตาร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 30,000 DWT และเรือบรรทุกสินค้าได้ 50,000 DWT รวมทั้งเพิ่มท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าเทียบเรือ ตลอดจนการเพิ่มท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งปี 2573 ท่าเรือ Chu Lai จะถูกพัฒนาและรวมกับระบบท่าเรือของจังหวัดในเวียดนามตอนกลางให้เป็นกลุ่มท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้ได้เปิดให้เรือท่องเที่ยวจากต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นเมืองโบราณฮอยอันเกาะ Cham และเกาะ Ly Son

ภายใต้แผนการพัฒนาฯ คาดว่าปี 2563 จะมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือประมาณ 5 - 5.8 ล้านตันและปี 2573 จะมีปริมาณการขนส่งสินค้า11.7 - 12.7 ล้านตัน

นอกจากนี้ แหล่งข่าวอื่น ๆ รายงานว่า คณะกรรมการประชาชนนครดานังได้ของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุนมูลค่า 5 แสนล้านด่ง (21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณสำรองสำหรับแผนการลงทุนระยะกลางของประเทศในช่วงปี 2559 - 2563 ตามมติ 26/2016 / QH14 เพื่อก่อสร้างท่าเรือ Lien Chieu ในปี2562 ซึ่งคาดว่างบประมาณดังกล่าว จะครอบคลุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และค่าชดเชยการตั้งถิ่นฐานใหม่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ การก่อสร้างถนน และสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณท่าเรือ

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 31 ตุลาคม 2561

URL https://english.thesaigontimes.vn/63818/quang-nam-to-develop-chu-lai-port-into-port-hub.html

 

จังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์เตือนปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หากมีผลกระทบต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นาย Ho Quoc Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ได้หารือกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขต Phu My เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรับปากว่าจะปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทันที หากเกิดผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นก่อนหน้านี้บริษัท Hanoi-based Vietnam Renewable Energy JSC บริษัทพลังงานทดแทนของเวียดนามได้รับการสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทะเลสาบ Tra O ในเขต Phu My ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้าน โครงการดังกล่าวมีมูลค่า 1.44 พันล้านด่ง (466.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ผิวน้ำ 60 เฮกตาร์ และพื้นดินในทะเลสาบ 0.6 เฮกตาร์

การก่อสร้างโรงงานจะทำให้กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่สองของปี2562

ตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความไม่พอใจต่อโครงการโดยชาวประมงท้องถิ่นแสดงความกังวลว่า จะไม่มีสถานที่ในการประกอบอาชีพและกังวลว่าโรงงานจะทำให้เกิดมลภาวะต่อทะเลสาบ

นาย Le DucThoa ผู้อำนวยการของบริษัทฯกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยยืนยันว่าจะสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการให้ความสำคัญกับปัญหาความมั่นคงทางสังคมและการจ้างงานนาย Thoa กล่าวเสริมว่า หากโครงการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานแห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ถึงปีละ 3.5 หมื่นล้านด่ง (1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ นาย Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่นห์ดิ่นห์ กล่าวว่า ภาครัฐจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในการดำเนินโครงการอย่างจริงจังซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพราะทะเลสาบ Tra O ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในจังหวัด ภาครัฐจะไม่ให้มีสิ่งใดกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยบริเวณทะเลสาบ

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

URL https://english.thesaigontimes.vn/63948/binh-dinh-pledges-to-close-solar-power-plant-if-it-impacts-local-residents.html