ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561


การท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขาดความหลากหลาย

 

นาย Phan Dinh Hue ผู้อำนวยการบริษัท Vietcircle Travel and Service กล่าวว่าภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวยังขาดการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่

 

บริษัทฯได้อธิบายว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่ขาดความหลากหลายนั้นเป็นเพราะผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีความคิดที่จำกัดและขาดความรู้ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวมากขึ้น

นาย Nguyen Thanh Binh รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดอันยางกล่าวในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่และเป็น 1 ใน 7 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวียดนาม อีกทั้งมีข้อได้เปรียบทางธรรมชาติ เช่น ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตรเพื่อรองรับการทำเกษตรกรรม แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ถึงแม้ตลาดน้ำและสวนผลไม้ยังคงเป็นที่นิยมทั่วไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

นาย Ngo Hoai Duc รองหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า นอกเหนือจากศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรบริเวณดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์และเพิ่มคุณภาพของผู้ให้บริการเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวดียิ่งขึ้น

 

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 2 ตุลาคม 2561

URL : https://english.thesaigontimes.vn/63111/tourism-products-in-mekong-delta-lack-         diversity.html


ท่าเรือ Cat Lai หารือร่วมกับบริษัทขนส่งสินค้าในการนำเข้าเศษเหล็ก

 

นาย Pham Thi Leo รองหัวหน้าสำนักงานศุลกากรท่าเรือ Saigon Area 1 หารือร่วมกับตัวแทนจากบริษัทขนส่งจำนวน 58 บริษัท ที่ได้ขนส่งเศษเหล็กจำนวนกว่า 3,000 ตู้ เพื่อควบคุมปัญหาการนำเข้าขยะตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 27 ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายกรมศุลกากร พ.ศ. 2557 และกฎหมายการเดินเรือ พ.ศ. 2548

บริษัทขนส่งสินค้าได้รับการตักเตือนให้ดำเนินการกับเศษเหล็กที่นำเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องรับผิดชอบเก็บตู้ขนส่งสินค้าจนกว่าจะหาเจ้าของได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากบริษัทขนส่งได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถขนส่งตู้ดังกล่าวไปยังประเทศที่ 3 ได้ สำนักงานฯ จึงให้บริษัทขนส่งสินค้าชำระค่าปรับสำหรับการนำเข้าเศษเหล็กที่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นาย Tran Hong Ha รัฐนมตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า มีตู้ขนส่งสินค้าจำนวน 5,000 ตู้ ที่ได้เทียบท่าเรือท้องถิ่นและมีบริษัทจำนวน 158 บริษัทที่ไม่มีใบรับรอง จึงมีคำสั่งให้ส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบโดยกระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานศุลกากรท่าเรือที่มีการนำเข้าเศษเหล็กผิดกฎหมายและได้ร่วมกันหาแนวทางการจัดการกับตู้ขนส่งสินค้าที่พบในท่าเรือน้ำลึก นอกจากนั้น บริษัทจัดส่งสินค้าต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำเข้าสินค้าและใบรับรองสำหรับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการนำเข้าเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบการผลิตก่อนที่จะมีการเทียบท่า

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบบริษัทขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าของเศษเหล็กและตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือและจะรายงานผลต่อรัฐบาลต่อไป

 

ที่มา วันที่ 3 ตุลาคม 2561, The Saigon Times

URL.https://english.thesaigontimes.vn/63157/cat-lai-customs-work-with-58-shipping-firms-over-waste-imports.html

 

ค่าบริการท่าเรือจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-30

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการให้บริการท่าเรือร้อยละ 10-30 เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ  และเพิ่มความสมดุลของรายได้ระหว่างบริษัทเดินเรือและท่าเรือของรัฐ และปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ          

กระทรวงคมนาคมได้เสนอทางเลือกสองประการ ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมเรือท่องเที่ยว จะขึ้นอยู่กับราคาท่าเรือและบริการท่าเทียบเรือ อย่างน้อย 2.5 ไปจนถึง 5 เหรียญสหรัฐ คน/เที่ยว และค่าบริการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาคที่ 1 (เมือง Hai Phong) จะปรับเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน  อย่างไรก็ ตามค่าบริการขนถ่ายสินค้าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับค่าบริการของท่าเรือในภูมิภาคที่ 3 (นครโฮจิมินห์) (2) ค่าบริการจะปรับขึ้น  โดยขึ้นอยู่กับราคาที่กำหนดไว้ในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาท่าเรือและบริการท่าเทียบเรือของเรือท่องเที่ยว โดยกำหนดไว้ตั้งแต่ 5 ไปจนถึง 15 เหรียญสหรัฐ คน/เที่ยว ในขณะที่ค่าบริการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาคที่ 1 จะปรับขึ้นสูงกว่าภูมิภาคที่ 3 โดยมีแผนการดำเนินการปี2562 2563 และปี 2573  ให้มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 20 และ 30 ตามลำดับ

กระทรวงพาณิชย์เวียดนาม เปิดเผยว่า อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการท่าเรือในประเทศเวียดนามนั้น  ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งการปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภค แต่เป็นไปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของบริการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมของเรือท่องเที่ยว นั้นยังสูงเกินสมควร  เนื่องจากปัจจุบันเรือท่องเที่ยว และเรือบรรทุกสินค้ายังคงใช้ท่าเรือร่วมกัน อีกทั้งท่าเรือของเวียดนามเอง ยังคงขาดการบริการสำหรับผู้โดยสารอยู่หลายประการ นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานเดินเรือเวียดนาม ระบุว่าอัตราค่าธรรมเนียมเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากเวียดนามมีท่าเรือทะเล 45 แห่ง เป็นสะพานเรือ 263 แห่ง และท่าเรือ18แห่ง ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งที่มีงบลงทุนสูงและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขณะที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงท่าเรือขนาดกลางและขนาดเล็กเท่านั้น

 

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 6 ต.ค. 61

URL: https://english.thesaigontimes.vn/63226/seaport-service-fees-proposed-to-rise-10-30.html