ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563

Covid-19 กระทบเศรษฐกิจเวียดนามตอนกลาง

นครดานังและจังหวัดกว๋างนามซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามตอนกลางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในไตรมาสแรกของปี 2563

ในไตรมาสแรกของปี 2563 นครดานังมีการลงทุนภาครัฐมูลค่า 1.1 ล้านล้านด่ง (48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) เพียง 31 โครงการ มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และได้อนุมัติการลงทุนให้แก่โครงการลงทุนจากภายในประเทศ 2 โครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 7.7 ล้านล้านด่ง (335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะเดียวกัน มีธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 กว่า 1,000 ราย จากจำนวนธุรกิจทั้งหมดในนครประมาณ 30,000 ราย ซึ่งร้อยละ 95 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนภาคการท่องเที่ยวของนครก็คาดว่าจะเสียรายได้ประมาณ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐและแรงงานตกงาน 35,000 อัตรา โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 นครดานังมีนักท่องเที่ยวเพียง 1.3 ล้านคน ในจำนวนนั้น เป็นชาวต่างชาติ 700,000 คน ลดลงร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ในจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมรดกโลกฮอยอัน พบว่าธุรกิจหลายภาคส่วนก็มีอัตราการเติบโตต่ำเช่นกัน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลและปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 64 ภาคการท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 44.5 และอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบยานยนต์หดตัวเกือบร้อยละ 30 จังหวัดมีนักท่องเที่ยว 504,000 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ มีโครงการ FDI ได้รับอนุมัติการลงทุนเพียง 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ธุรกิจท้องถิ่น 243 รายต้องปิดตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

ในจังหวัดกว๋างหงาย ทั้งธุรกิจท้องถิ่นก็ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และธุรกิจต่างชาติไม่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากพนักงานต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานได้อันเป็นผลจากการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศและมาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี Binh Son ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด มียอดจำหน่ายลดลงร้อยละ 30-40 ส่วนโรงงานสิ่งทอและโรงงานแปรรูปส่งออกไม้อื่นๆ จำเป็นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากจีนได้

ส่วนในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ภาคธุรกิจมีรายได้ลดลงร้อยละ 30-50 โดยเฉพาะธุรกิจบริการรถแท็กซี่ มีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 80

ที่มา: Vietnam News วันที่ 7 เมษายน 2563

URL: https://vietnamnews.vn/economy/674801/covid-19-ravages-economy-of-central-viet-nam.html

 

ธุรกิจ Fintech เวียดนามยังเติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาด Covid-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้ขอให้ธนาคารทุกแห่งในเวียดนามทำการฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตรก่อนที่จะนำมาใช้อีกครั้ง ในขณะที่ปัจจุบันเวียดนามมีทางเลือกในการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดหลากหลายช่องทาง ผ่านบัตรหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งของเวียดนามและต่างชาติ อาทิ Samsung Pay, VNPay, ZaloPay, ViettelPay และ MoMo ซึ่งจะลดการสัมผัสระหว่างบุคคลเนื่องจากไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน

นาย Nguyen Ba Diep รองประธานบริษัท MoMo (ผู้ให้บริการด้านธุรกรรมสัญชาติเวียดนาม) แจ้งว่า ปริมาณการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น MoMo e-wallet เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่หลังเทศกาลตรุษเวียดนาม โดยมูลค่าการโอนเงินเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 50-100 เนื่องจากมีการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมาก

พัฒนาการดังกล่าวเป็นประเด็นที่นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด โดยได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2563 ให้มีสัดส่วนการชำระเงินโดยใช้เงินสดไม่เกินร้อยละ 10 และให้ครัวเรือนในเมืองใหญ่ๆ เปลี่ยนมาใช้การชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดแทน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของชาวเวียดนามจะใช้เวลานานแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากโรคระบาดเป็นปัจจัยเร่งก็ตาม

ที่มา: Vietnam Net วันที่ 16 เมษายน 2563

URL: https://vietnamnet.vn/en/business/fintechs-thrive-during-covid-19-633787.html

 

เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2563

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers – VASEP) รายงานว่าในไตรมาสแรกของปี 2563 เวียดนามส่งออกกุ้งมูลค่า 628.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุด เป็นมูลค่า 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนาม รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ มูลค่า 115.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีอัตราขยายตัวมากที่สุดในบรรดาตลาดส่งออกกุ้งของเวียดนาม 5 อันดับแรก

เฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ มูลค่า 41.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกกุ้งไปยังตลาดหลักอื่นๆ ลดลง อาทิ สหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 16 เกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 6.3 และจีนลดลงร้อยละ 6.4

ทั้งนี้ แม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่กุ้งซึ่งส่วนมากผลิตในภาคใต้ของเวียดนามยังคงเป็นที่ต้องการสูงของทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ดังนั้นเวียดนามจำเป็นต้องผลิตกุ้งให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อนึ่ง คาดการณ์ว่า ระเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่หลายราย เช่น อินเดียและเอกวาดอร์ จะสามารถผลิตกุ้งได้ลดลงเนื่องจากโรคในกุ้งและสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเลี้ยงกุ้ง ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าความต้องการกุ้งในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แหล่งที่มา: Viet Nam News วันที่ 23 เมษยาน 2563

URL: https://vietnamnews.vn/economy/715719/viet-nam-has-high-shrimp-export-growth-to-us-and-japan-in-q1.html