ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-10 มีนาคม 2563

จังหวัดฟู้เอียนมุ่งดึงดูดการลงทุน

นาย Nguyen Chi Hieu รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เอียนกล่าวว่ามีนักลงทุนจำนวนมากสนใจการลงทุนที่จังหวัดฟู้เอียน เนื่องจากจังหวัดมีนโยบายกระตุ้นการลงทุนจากภายในและต่างประเทศเพื่อลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Hoa Tam ท่าเรือ Bai Goc และนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จึงจำเป็นต้องคัดเลือกนักลงทุนที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมด้านการเงินและแผนดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานดูแลเขตเศรษฐกิจจังหวัดฟู้เอียนร่างเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกนักลงทุนและอนุมัติโครงการลงทุน โดยกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่น

เมื่อปี 2562 เขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดมีโครงการลงทุนมากถึง 100 โครงการมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนั้นมี 75 โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วและได้สร้างงานในท้องถิ่นมากกว่า 8,000 อัตรา ส่วนโครงการที่เหลือกำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสำหรับดำเนินการลงทุน ซึ่งจังหวัดฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเงื่อนไขในการลงทุนให้ดีขึ้นและใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จังหวัดฟู้เอียนมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ดี ระบบการคมนาคมที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักสายเหนือ-ใต้ รวมถึงเส้นทางรถไฟ เส้นทางการบินและเส้นทางการเดินเรือ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล การท่องเที่ยวการเกษตรโดยใช้เทคโนยีขั้นสูง การทำเหมืองแร่และพลังงานทดแทน

แหล่งที่มา: Vietnamnewsวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

URL: https://vietnamnews.vn/economy/592129/phu-yen-seek-investment.html

 

นครโฮจิมินห์เตรียมจัดตั้งเมืองบริวารแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการปกครองนครโฮจิมินห์ได้ขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยเวียดนามเพื่อจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดตั้งเมืองแห่งใหม่ทางตะวันออกของนครโฮจิมินห์ครอบคลุมพื้นที่ Hi-Tech Park ในเขต 9, กลุ่มสถาบันการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, เขต Thu Duc และเขตเมืองใหม่ Thu Thiem ในเขต 2

การจัดตั้งเมืองใหม่นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในระดับอำเภอและระดับเขตใหม่ โดยคาดว่าเขตเมืองใหม่จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 211.5 ตารางกิโลเมตรและรองรับผู้คนมากกว่า 1.1 ล้านคนซึ่งผู้บริหารนครโฮจิมินห์ได้เร่งพัฒนาพื้นที่ในเขต 2, 9 และ Thu Duc เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดตั้งเมืองดังกล่าว

นอกจากนี้ นครได้จัดการประชุม สัมมนาและการประกวดแนวคิดเพื่อหาแนวทางและวิธีการรูปแบบใหม่สำหรับการพัฒนาเมืองดังกล่าวโดยล่าสุดคณะกรรมการประชาชนนครได้คัดเลือกบริษัท Sasaki ซึ่งเป็นบริษัทด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบเขตเมืองนวัตกรรมแห่งใหม่นั้นซึ่งจะประกอบด้วย (1) Thu Thiem FinTech Hub (2) Rach Chiec Sports and Wellness Hub (3) Saigon Hi-Tech Park and Automated Manufacturing Hub (4) National University IT &EduTech Hub (5) Tam Da EcoTech Hub และ (6) Truong Tho Future Hub

แหล่งที่มา: The Saigon Times Daily วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/74861/hcmc-seeks-to-establish-satellite-city.html

 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดล็องอาน

จังหวัดล็องอานเป็นผู้นำในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดึงดูดการลงทุน และมุ่งผลักดันด้านอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในปี 2562 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 45.51 ของมูลค่า GRDP ของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.83 เมื่อเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ จังหวัดมีธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่กว่า 1,400 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ทุนจดทะเบียนรวมกว่า 18.6 ล้านล้านด่ง (801.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 17 จนถึงปัจจุบันจังหวัดล็องอานมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่กว่า 11,300 รายทุนจดทะเบียนรวม 297.4 ล้านล้านด่ง (1.28 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในขณะเดียวกัน จังหวัดได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่ม 109 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงปัจจุบันจังหวัดล็องอานมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดล็องอานมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 16 แห่ง พื้นที่รวมกว่า 2,227 เฮกตาร์ โดยมีการเช่าพื้นที่แล้วร้อยละ 85.95 มีโครงการลงทุน 1,514 โครงการ ในจำนวนนั้นแบ่งออกเป็นโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 731 โครงการ มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการลงทุนภายในประเทศ 783 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 84.3 ล้านล้านด่ง (3.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม 21 แห่ง มีการเช่าพื้นที่ร้อยละ 86.55 มีโครงการลงทุน 544 โครงการ มูลค่ารวม 15.6 ล้านล้านด่ง (672.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจำนวนนั้น เป็นโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 60 โครงการ มูลค่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศเสมอมา ในการนี้ ผู้บริหารจังหวัดล็องอานได้ตั้งเป้าหมายให้อัตราการเติบโตของ GRDP ในปี 2563 ที่ร้อยละ 9.5-9.6 โดยมีเป้าหมายในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14.5-14.6 ภาคการเกษตร ประมงและป่าไม้ร้อยละ 1.8-1.9 และภาคการค้าปลีกและบริการร้อยละ 6.1-6.2

แหล่งที่มา: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online วันที่ 27 มกราคม 2563

URL: https://www.thesaigontimes.vn/299651/cong-nghiep-la-dong-luc-dan-dat-tang-truong-kinh-te-long-an.html

 

จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนถึง 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาสองเดือนแรกของปี 2563

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 จังหวัดด่งนายสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มูลค่ารวมกว่า 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่าร้อยละ 78.2 ของช่วงเดียวกันของปี 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดระบุว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ 15 โครงการ ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอนุญาตให้เพิ่มเงินทุนอีก 13 โครงการ รวมมูลค่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และร้อยละ 196.12 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดด่งนายกล่าวว่าโครงการ FDI เกือบทั้งหมดในจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นได้อนุมัติใบอนุญาตและแผนการลงทุนอีก 16 โครงการจากภายในประเทศ มูลค่ารวมกว่า 4.39 ล้านล้านด่ง (189.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 165 อนึ่ง จังหวัดด่งนายเป็นที่ตั้งของโครงการ FDI รวม 1,460 โครงการมีมูลค่ารวมมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและมีการจ้างแรงงานกว่า 1 ล้านคน

ที่มา: Vietnamplusวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://en.vietnamplus.vn/dong-nai-attracts-161-mln-usd-in-two-months/169338.vnp