ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม 2562 (1)

นครโฮจิมินห์ประกาศแผนยุทธศาสตร์เขตนวัตกรรมด้านตะวันออกของนคร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้แถลงว่านครจะมุ่งพัฒนาพื้นที่สาธารณะและส่งเสริมการเติบโตของ Start-up ด้านนวัตกรรม และได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาเขตเมืองนวัตกรรม (Innovative Urban Area) ฝั่งตะวันออกของนครโฮจิมินห์ ซึ่งรวมพื้นที่ของเขตเมืองใหม่ Thu Thiem ศูนย์กีฬา Rach Chiec และศูนย์ Ecotech – Tam Da รวมทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทำเป็นศูนย์การศึกษาไฮเทคในเขตเมืองนวัตกรรมฝั่งตะวันออก โดยครอบคลุมพื้นที่เขต 2, 9 และเขต Thu Duc และในอนาคตจะรวมเขต Truong Tho ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ในอนาคตเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ บริษัท Sasaki Associates Inc ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติในการเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเขตเมืองนวัตกรรมในฝั่งตะวันออกของนครโฮจิมินห์ โดยตัวแทนบริษัทฯ กล่าวว่า เขตพื้นที่ทั้ง 3 ควรจะอยู่ภายใต้หน่วยงานบริหารเดียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเมืองนวัตกรรมและพื้นที่ดังกล่าวควรมีเขตระบบเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสามารถดึงดูดนักลงทุนและกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงให้เข้ามาลงทุนในโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม

นาย Nguyen Thien Nhan เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า โครงการต้องดำเนินการโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของแผนและกิจกรรมการลงทุนในเขตเมืองนวัตกรรมด้วย

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/73038/plans-announced-for-hcmc%E2%80%99s-eastern-innovation-area.html

 

Amazon ปักธงบุกเวียดนาม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตัวแทนของบริษัท Amazon, T&T Group และ Saigon-Hanoi Commercial Bank ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท e-commerce รายใหญ่ คือ Amazon โดยจะร่วมกับบริษัท T&T Group และ Saigon-Hanoi Commercial Bank (SHB) ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในปี 2563 โดยจะจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) สำหรับยุค 4.0 และช่วยผู้ส่งออกชาวเวียดนามให้สามารถดำเนินธุรกิจ e-commerce บนแพลตฟอร์มของ Amazon ได้

ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันเวียดนามได้รับการยอมรับจากบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และสร้างชื่อเสียงในระดับโลกโดยทีม Amazon Global Selling ในเวียดนามจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเวียดนามสำหรับการใช้แพลตฟอร์มของ Amazon

ทั้งนี้นาย Do Quang Hien ประธานและผู้อำนวยการของบริษัท T&T Group เห็นว่าบริษัท Amazon เป็นแพลตฟอร์มของธุรกิจ e-commerce ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะทำให้สินค้าเวียดนามสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้มากกว่า 300 ล้านรายทั่วโลกซึ่งในปีที่ผ่านมา Amazon ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมมามากกว่า 200,000 รายทั่วโลก ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ธุรกิจ e-commerceที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

อนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามระบุว่าตลาดธุรกิจ e-commerce มีสถิติการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งระหว่างปี 2557 – 2561 ภาคการค้าปลีกของเวียดนามในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.11 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นยอดจำหน่ายผ่าน e-commerce ประมาณ 10.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 5 ธันวาคม 2562

URL : https://english.thesaigontimes.vn/73297/amazon-officially-enters-vietnam.html

 

นครโฮจิมินห์มุ่งพัฒนากลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ประกาศในที่ประชุมภายใต้หัวข้อ Industries of the City – Roles and Development Potential จะจัดตั้งสภาพัฒนาธุรกิจเฉพาะรายสาขาเพื่อให้นครมีกลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็งภายในปี 2568 โดยประกอบด้วยตัวแทนของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ

แม้รายได้จากการส่งออกของนครยังคงเติบโตในอัตราร้อยละ 8.6 ต่อปี อย่างไรก็ดี รายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากผู้ประกอบการที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ (FIEs) โดยปัจจุบัน นครเป็นที่ตั้งของบริษัทจำนวน 380,000 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านล้านเวียดนามด่ง 700 แห่งและเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากถึงร้อยละ 88 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดในนคร นอกจากนี้ จากฐานข้อมูลของนิตยสาร Forbes จะพบว่าในบรรดากลุ่มแบรนด์ขนาดใหญ่ในเวียดนาม 40 แบรนด์แรกมีแบรนด์ของบริษัทในนครโฮจิมินห์เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

นาย Phong เห็นว่า ความท้าทายสำคัญสำหรับภาคธุรกิจ 4 ประการได้แก่ (1) การขาดแคลนวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปยาง/พลาสติกและการแปรรูปอาหาร แม้ว่าธุรกิจในสาขาดังกล่าวจะคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของ GRDP ของนคร มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 9.22 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของนครที่ร้อยละ 8.3 (2) นครยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ เมืองต่างๆ ทั่วประเทศกำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น โดยค่าเช่าที่ดินในนครสูงกว่าค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากนครไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง (3) การลงทุนในภาคการผลิตและการแปรรูปยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มขีดความสามารถ และ (4) ขาดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งใช้ในการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขา ดังนั้นนครควรให้ความสำคัญกับการพัฒนานโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในภาคการผลิตและการแปรรูป

นาย Nguyen Thien Nhan เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครโฮจิมินห์ เห็นว่า กรมอุตสาหกรรมและการค้าต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมขั้นสูง เขตอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 7 ธันวาคม 2562

URL : https://english.thesaigontimes.vn/73355/hcmc-seeks-to-develop-strong-economic-groups.html

 

เวียดนามติดอันดับหนึ่งในห้านักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

มูลค่าการลงทุนของเวียดนามในกัมพูชาติดอันดับสูงสุดหนึ่งในห้าของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา ด้วยทุนจดทะเบียนเกือบ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 214 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้วกว่า 176 โครงการ นับเป็นมูลค่า 2.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ    

ภายในงาน Vietnam-Cambodia Business Forum ที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา ซึ่งจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) นครเกิ่นเทอ นาย Vu Quang Minh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชา กล่าวว่าผู้ประกอบการชาวเวียดนามส่วนใหญ่ที่ลงทุนในกัมพูชา มักจะลงทุนในด้านการเกษตรกรรม การธนาคาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปเป็นหลัก

ทั้งนี้ การค้าทวิภาคีเวียดนาม-กัมพูชาเมื่อปี 2561 มีมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มจากปี 60 ร้อยละ 23.8 และการค้าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี 2562 มีมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าในปี 2562 มูลค่าการค้าจะสูงถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 60 เวียดนามได้ดุลการค้ามูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 61 ได้ดุลการค้ามูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กัมพูชามีโครงการการลงทุน 21 โครงการในเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 132 ประเทศที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม

นาย Nguyen Phuong Lam ผู้อำนวยการ VCCI ประจำนครเกิ่นเทอ ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Saigon Times ว่าเป็นครั้งแรกที่ VCCI ได้จัดงานในลักษณะดังกล่าว และจะจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจจะจัดที่ประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กัมพูชาด้วย ทั้งนี้ VCCI ได้เลือกกัมพูชาในการจัดงานเป็นประเทศแรกเนื่องจากต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน โดยรัฐบาลเวียดนามได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านเงินทุนและด้านธนาคาร ยางพารา ด้านโทรคมนาคมและด้านการแปรรูป และธุรกิจ SMEs หันมาลงทุนในกัมพูชามากขึ้น

นอกจากนี้ นาย Doan Huu Duc รองประธานของกลุ่มธุรกิจจังหวัดเตี่ยนยาง (Tien Giang) ในนครโฮจิมินห์ และผู้อำนวยของบริษัท Vietnam Consulting Group เห็นว่าธุรกิจ SMEs จะสามารถตามบริษัทขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

งานดังกล่าวมีภาคธุรกิจ SMEs เวียดนามกว่า 150 รายเข้าร่วม โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจจังหวัดเตี่ยนยางในนครโฮจิมินห์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ SMEs จากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของกัมพูชาเป็นอย่างดี และมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 11 ธันวาคม2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/73435/vietnam-among-five-biggest-investors-in-cambodia.html