ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-5 มีนาคม 2562

นครโฮจิมินห์เร่งปฏิรูปการบริหารราชการเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นกว่า 322 คนเพื่อเน้นย้ำความจำเป็นในการเร่งปฏิรูปการบริหารราชการเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นาย Le Tien Sy ประธานคณะกรรมการประชาชนแขวง Tan Dinh เขต 1 นครโฮจิมินห์ เผยว่า คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าหมายให้มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 500,000 แห่งภายในปี 2563 รวมถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจภายในครัวเรือนจัดตั้งเป็นบริษัท ซึ่งจะต้องมีแรงจูงใจเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว อาทิ การอำนวยความสะดวกในการยื่นและชำระภาษี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ และการลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

นาง Tran Thi Thanh Ngaประธานคณะกรรมการประชาชนแขวง 8 เขต 8 นครโฮจิมินห์ กล่าวเน้นความสำคัญของการพัฒนาจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการกับประชาชน และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแบบครบวงจรซึ่งรวมถึงการยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย

นาย Nguyen Thanh Phongประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่า การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักธุรกิจและประชาชนถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนและดำเนินธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้นครโฮจิมินห์สามารถเก็บภาษีจากภาคธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเก็บภาษีได้ถึง 399 ล้านล้านด่ง (1.72 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2562 นอกจากนี้นาย Phong ยังกล่าวว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการปฏิรูประบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังและจะดำเนินการตามมติของที่ประชุมสภาแห่งชาติของเวียดนามในการจัดตั้งกลไกพิเศษนำร่องเพื่อพัฒนานครโฮจิมินห์ด้วย

แหล่งที่มา The Saigon Times วันที่ 30 มกราคม 2562

URL :https://english.thesaigontimes.vn/65945.html

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น สนใจซื้อกิจการบริษัทในเครือของธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agribank) ของเวียดนาม

บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อสนใจลงทุนซื้อกิจการ

บริษัท Agribank Leasing Company No.1 หรือ ALC1 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agribank) ของเวียดนาม โดยคาดว่าจะใช้เงินกว่า 5.23 แสนล้านด่ง (23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถึงแม้ว่า ALC1 จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสมกว่า 7 แสนล้านด่ง (30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมูลค่าสินทรัพย์ติดลบกว่า 4.37 แสนล้านด่ง (18.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ ระบุในข้อเสนอว่า ตามระเบียบข้อบังคับของเวียดนาม บริษัทฯ ต้องมีสินทรัพย์รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า จึงจะสามารถซื้อกิจการ ALC1 ได้ แต่บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเวียดนามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อกิจการเพื่อเข้าไปช่วยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ ALC1โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ดี ขณะนี้ธนาคารแห่งชาติเวียดนามอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการปรับโครงสร้าง ALC1 ซึ่งเมื่อแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ และธนาคาร Agribank ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อกิจการข้างต้นซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5.23 แสนล้านด่ง (23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนเดิมของ ALC1 มูลค่า 2 แสนล้านด่ง (9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และทุนสะสมในส่วนของ ALC1 กับส่วนที่จะกู้จาก Agribank อีก 3.23 แสนล้านด่ง (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

หนังสือพิมพ์ The Saigon Times รายงานว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ เป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งมีภูมิลำเนาจากจังหวัดกว๋างบินห์ทางภาคกลางของเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาอยู่ในเวียดนามทั้งหมด 7 แห่งใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเหง่ะอันจังหวัดบิ่นห์เยือง นครโฮจิมินห์และนครเกิ่นเทอ

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

URL :https://english.thesaigontimes.vn/66304/thai-firm-eyes-loss-making-financial-arm-of-agribank.html

 

บริษัท Seoul Metro เตรียมลงทุนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการโครงการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟในเมือง สำหรับนครดานัง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท Seoul Metro สัญชาติเกาหลีใต้ได้ยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟในเมือง สำหรับนครดานัง มูลค่าการลงทุนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน 1 สาย และรถรางโดยสาร 4 สาย ซึ่งจะเชื่อมต่อพื้นที่ใจกลางเมือง ชายหาดสนามบินและถนนสายหลักของนครเข้าด้วยกัน ได้แก่

1.โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายตะวันออก – ตะวันตก เชื่อมต่อเขต Thanh Khe และเขต Hai Chau ไปยัง East Sea Park มูลค่าการลงทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. โครงการรถรางสายตะวันออก – ตะวันตก ระยะทาง 8.24 กิโลเมตร เชื่อมต่อชายหาด My Khe กับสนามบินดานัง มูลค่าการลงทุน 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. โครงการรถรางสายเหนือ – ใต้ เส้นที่ 1 ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร เส้นทางขนานกับชายหาด My Khe เชื่อมต่อกับเขตตะวันออกเฉีนงใต้ของนครฯ มูลค่าการลงทุนลงทุน 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. โครงการรถรางสายเหนือ – ใต้ เส้นที่ 2 ระยะทางรวม 8.38 กิโลเมตร เชื่อมต่อฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Han กับภูเขาหินอ่อน Ngu Hanh Son มูลค่าการลงทุนกว่า 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. โครงการรถรางสายเหนือ – ใต้ เส้นที่ 3 ระยะทางรวม 8.82 กิโลเมตร เชื่อมต่อฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Han กับสนามบินนครดานังและชายทะเลทางตอนเหนือ มูลค่า 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ขอรับความช่วยเหลือ

นาย Dang Viet Dung รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานัง กล่าวว่า นครได้เห็นชอบกับข้อเสนอโครงการดังกล่าวในหลักการแล้ว และสั่งการให้แผนกคมนาคมของนครดานัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อเสนอโครงการดังกล่าวต่อไป

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

URL :https://english.thesaigontimes.vn/66372/over-us$3-billion-proposed-for-building-danang-urban-railway-network.html