News & Activities : Tổng Lãnh sự tiếp đoàn giáo viên và sinh viên bậc tiến sĩ trường Đại học Western (Thái Lan) News

News & Activities : Tổng Lãnh sự tiếp đoàn giáo viên và sinh viên bậc tiến sĩ trường Đại học Western (Thái Lan)

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2016, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp và trình bày tóm tắt về tổ chức quản lý của các cơ quan chính phủ ở nước ngoài, quan hệ tổng quan giữa Việt Nam và Thái Lan cho đến nhiệm vụ của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan và những vấn đề khác cho 130 giảng viên và sinh viên bậc tiến sĩ đến từ trường Đại học Western.