ข้อมูลสำหรับคนไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าและการลงทุน : Finnpartnership

Finnpartnership (FP)

ภารกิจ Finnpartnership คือ การเพิ่มความร่วมมือทางการค้าและการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทในฟินแลนด์กับในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาในเชิงบวกในประเทศกำลังพัฒนา  

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์

Finnpartnership (FP) เป็นองค์กรส่งเสริมการประกอบธุรกิจเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์และดำเนินการผ่าน Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (Finnfund) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่มีรัฐเป็นเจ้าของ www.finnfund.fi วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวระหว่างบริษัทของฟินแลนด์กับบริษัทในประเทศกำลังพัฒนา FP จะรับผิดชอบการบริหารและการนำโครงการพันธมิตรทางธุรกิจไปปฏิบัติในนามกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ Finnfund มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้ง ร่วมมืออย่างใกล้ชิดภายใต้เครือข่ายของสถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศและบริษัทในฟินแลนด์ที่ต้องการพัฒนาไปสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ

ภารกิจของ FP

 • เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและส่งเสริมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างบริษัทฟินแลนด์กับบริษัทในประเทศกำลังพัฒนาและเพื่อช่วยการพัฒนาประเทศ
 • จัดบริการให้คำปรึกษาสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฟินแลนด์ในประเทศกำลังพัฒนา และการสนับสนุนด้านการเงินในแผนงาน การพัฒนา และภาคการฝึกอบรมของโครงการฯ
 • สนับสนุนความเป็นไปได้การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัทในฟินแลนด์กับบริษัท ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พลวัตรของระบบเศรษฐกิจ การส่งออก และการลดภาวะการยากจน

การบริการ

 • สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจสำหรับบริษัทฟินแลนด์
 • บริการจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทในประเทศกำลังพัฒนา และให้บริการปรึกษาและแนะแนวทาง โดยความร่วมมือจาก กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน Finpro, Tekes, CleanTech Finland World Trade Center, Helsinki FINNVERA, Pohjola, FINNFUND, YritysSuomi, KAUPPAKAMARI และ PKTsaatio

พื้นที่ปฏิบัติการ

ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง  

การจับคู่ทางธุรกิจ

การแสวงหาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

เป็นโอกาสและความริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจจากบริษัทในประเทศกำลังพัฒนากับบริษัทในฟินแลนด์ เปิดโอกาสสำหรับบริษัททุกบริษัทผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต ข้อเสนอ (proposal) จะถูกบรรจุในฐานข้อมูลการจับคู่ทางธุรกิจซึ่งบริษัทในฟินแลนด์สามารถค้นหาข้อมูลได้ ทั้งนี้ ยังสามารถติดต่อตรงไปยังผู้ที่ที่สนใจได้ ปัจจุบันมีบริษัทจำนวน 145 บริษัท ที่ใช้บริการดังกล่าวในการหาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่  

วิธีการเข้าสู่การจับคู่ทางธุรกิจ : บริษัทหาข้อมูลและการบริการทางอินเตอร์เน็ต สถานทูตฟินแลนด์และสถานทูตของประเทศที่มีความสนใจ ให้การแนะนำบริษัทติดต่อ Finnpartnership ทางอินเตอร์เน็ต อีเมล์ โทรศัพท์ การประชุม การบอกกล่าวปากต่อปาก ตัวแทนของ Finnpartnership ในประเทศนั้น ๆ ติดต่อตรงกับบริษัทท้องถิ่น ปัจจุบันมีตัวแทนจำนวน 39 ตัวแทนทั่วโลก ประกอบด้วย บราซิล 1 ชิลี 8 โคลัมเบีย 24 อียิปต์และเม็กซิโก 1 ในอาเซียน อินโดนีเซีย 13 มาเลเซีย 1 ประเทศไทย 1 (เพิ่งเริ่มทำงาน) นิคารากัว 1  

ในการลงทะเบียนการใช้บริการเพื่อแสวงหาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ บริษัทจะต้องดำเนินการดังนี้ แสดงฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถที่จะเสนอข้อเสนอทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูง บริษัทควรจัดตั้งมาแล้วประมาณ 1 ปี ก่อนลงทะบียน การลงทะเบียนสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจจะต้องมีเอกสารประกอบด้วย อาทิ ข้อมูลทางการเงินของการประกอบการปีที่ผ่านมา ประวัติเจ้าของบริษัทและผู้บริหาร ทะเบียนการค้า สำเนาข้อมูลการตรวจสอบบัญชี (หากมี) เมื่อบริษัทมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกหมดรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดและติดต่อมายัง Finnpartnership จากนั้น FP ก็จะช่วยประสานติดต่อคู่ธุรกิจ www.finnpartnership.fi/matchmaking วิธีการลงทะเบียนจับคู่ทางธุรกิจ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ข้อริเริ่มทางธุรกิจจะได้รับการลงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งง่ายต่อการค้นหาข้อมูลของบริษัท ขณะที่ข้อริเริ่มของคู่ทางธุรกิจจะได้รับการส่งตรงไปยังองค์กรและบริษัทที่มีศักยภาพ รวมทั้งสามารถปรึกษาตัวแทนของ Finnpartnership ในประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ได้  

วิธีที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการจับคู่ทางธุรกิจ

จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ คือ

 1. กรอกแบบฟอร์มการจับคู่ทางธุรกิจให้ครบถ้วน
 2. แนบเอกสารประกอบที่ต้องการครบ รวมทั้งข้อมูลสถานะทางการเงินและข้อมูลเจ้าของบริษัท
 3. ข้อเสนอความร่วมมือทางธุรกิจที่เหมาะสม
 4. เป็นข้อเสนอที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวธุรกิจของฟินแลนด์

บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนของ Finnpartnership (spotters)

ในฟินแลนด์ในการจับคู่ทางธุรกิจ

ระยะที่ 1 : วัตถุประสงค์ คือ ประเมิณคุณภาพของการลงทะเบียนการจับคู่ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ คือ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับแนวธุรกิจของฟินแลนด์มากขึ้นเพื่อช่วยให้ FP สามารถที่จะตัดสินใจความเป็นไปได้ของแบบรับสมัคร โดยตัวแทน SP ในพื้นที่ (spotter) มีหน้าที่เริ่มต้นคัดกรองภูมิหลังของบริษัทตามข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครและตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทนั้นเสนอมา 

ระยะที่ 2 : ช่วยให้บริษัทที่ประสงค์จะจับคู่ทางธุรกิจให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มบริษัทของฟินแลนด์ ทำการคัดกรองข้อมูลของบริษัทเพิ่มมากขึ้น หารือทางโทรศัพท์กับบริษัทที่สมัครเข้ามา รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น  

ระยะที่ 3 : ลงลึกในการคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพมากที่สุดในฟินแลนด์ วางแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ตัวแทนของ FP ในพื้นที่จะดำเนินการคัดเลือกบริษัท เก็บข้อมูลและสถิติความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน ช่วยการเจรจาระหว่างบริษัทที่ประสงค์จะจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งติดตามการตอบรับ  

ระยะที่ 4 : อำนวยความสะดวกจัดการพบทางธุรกิจในลักษณะเฉพาะระหว่างสองบริษัท (one-to-one meeting) และรายงานผลต่อ FP รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือบริษัทในการปรับปรุงเทคนิคการนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์ต่อชาวฟินน์ผู้สนใจ รวมทั้งการติดตามผล  

คณะที่เดินทางมาเพื่อเจรจาธุรกิจ (Incoming Missions) เมื่อครบอย่างน้อย 8 บริษัทในสาขาเดียวกัน ที่สมัครเพื่อขอจับคู่ทางธุรกิจ และมีความประสงค์ที่จะจัดคณะเดินทางมาเจรจาทางธุรกิจในฟินแลนด์ FP และบริษัทคู่ค้าสามารถดูแลการนัดหมายได้ กำหนดการของคณะรวมถึงการจัดสัมมนากับผู้ซื้อฟินแลนด์ การประชุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเยี่ยมชมบริษัท ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน  

การจัดสัมมนา และงานแสดงสินค้า

 • ข้อมูลการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญค้นหาได้จาก FP Newsletter โดยสมัครเป็นสมาชิกทาง email : http://www.finnpartnership.com/www/en/subscribe.php
 • จัดการสัมมนาในประเทศเป้าหมาย “How to do business with Finland”โดยร่วมกับบริษัทท้องถิ่น องค์กรผู้ส่งออก หอการค้า สถานทูตฟินแลนด์ฯ หุ้นส่วนท้องถิ่นจะรับผิดชอบด้านการจัดการและการเชิญ
 • การสัมมนา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฟินแลนด์ ธุรกิจ วัฒนธรรม และคำแนะนำในการสมัครจับคู่ทางธุรกิจ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน (spotter) ของ FP ในประเทศนั้น ๆ
 • บางครั้งอาจจะให้มีการจับคู่ทางธุรกิจในระหว่างการสัมมนา
 • เนื้อหาสาระเฉพาะในสาขาต่างๆ จะจัดหาให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการสัมมนา
 • อาจจัดร่วมกับงานแสดงท้องถิ่นที่ตัวแทนของ FP บรรยายให้ข้อมูลวิธีการการจับคู่ทางธุรกิจ
 • FP ยังได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าท้องถิ่นไปให้บริษัทต่าง ๆ ในฟินแลนด์ และมองหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการการจัดซื้อสินค้า

การบริการให้คำแนะนำ

ฐานข้อมูลประเทศกำลังพัฒนา : จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา จัดทำข่าวสารสนเทศรายเดือนที่เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ  

 

การจับคู่ทางธุรกิจ (Matchmaking)

จัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจในฟินแลนด์ในโครงการ Finnpartnership ด้วยความช่วยเหลือของ Finnpartnership บริการจัดหาคู่ค้าโดยบริษัทและองค์กรในฟินแลนด์กับ บริษัทในประเทศกำลังพัฒนาให้เข้ามาเป็นคู่ค้ากันเพื่อให้สามารถแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่และพันธมิตรทางธุรกิจ