ข้อมูลสำหรับคนไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าและการลงทุน : Invest in Finland

Invest in Finland

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือในการหาโอกาสทางธุรกิจในฟินแลนด์ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคำแนะนำที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจในฟินแลนด์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.investinfinland.fi  

Invest in Finland มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือการค้า และภาคบริการ การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

  • เทคโนโลยีสะอาด
  • ศูนย์สุขภาพและคุณภาพชีวิต
  • การสื่อสารและเทคโนโลยี ICT
  • ธุรกิจการท่องเที่ยว
  • การทำเหมืองแร่
  • การค้าและบริการ
  • บริการธุรกิจ
  • การค้าปลีก