ข้อมูลสำหรับคนไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าและการลงทุน : Finpro

Finpro ส่งเสริมความเจริญเติบโตสู่ฟินแลนด์

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์

Finpro เริ่มต้นการดำเนินการตั้งแต่ปี 2462 จนถึงปี 2558 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 องค์กรได้เปลี่ยนรูปแบบจากการจดทะเบียนสมาคม (Finpro ry) เป็นการรวมตัวในรูปแบบบริษัท (Finpro Oy) ที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าสู่ตลาดระดับสากล รวมทั้งชักชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในฟินแลนด์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนกว่า 300 คน สำนักงาน 64 แห่ง ใน 44 ประเทศ สำนักงาน 6 แห่ง ในฟินแลนด์ และมีสมาชิกที่เป็นบริษัทและองค์กรต่างๆ กว่า 400 ราย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.finpro.fi  

ภารกิจ

  • ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ
  • ส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในฟินแลนด์และหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทต่างชาติ
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมายังฟินแลนด์

การบริการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1) ส่งเสริมการส่งออก (Export Finland)

ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ต้องการขยายกิจการไปสู่ระดับสากล ช่วยหาโอกาสทางธุรกิจและเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุดให้แก่บริษัท โดยจะประเมินศักยภาพของบริษัทในระดับสากลเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเฉพาะด้านแก่บริษัทฟินแลนด์ที่กำลังมองหาความสำเร็จในระดับสากล ในแต่ละปี Finpro ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับบริษัทของฟินแลนด์ที่จะคว้าโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการของฟินแลนด์กับผู้ประกอบการต่างชาติที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ  

2) ส่งเสริมการลงทุน (Invest in Finland)

สนับสนุนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในฟินแลนด์ โดยช่วยจัดหาทีมงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ตรงตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ ปัจจุบันเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม  

  1. เทคโนโลยีสะอาด
  2. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
  3. สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
  4. เหมืองแร่
  5. การค้าปลีก
  6. การเดินทางและการท่องเที่ยว

3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Visit Finland)

ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของฟินแลนด์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังประเทศเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา  

บทบาทของ Finpro ใน Team Finland และการเป็นพันธมิตรกับองค์กรเครือข่ายยุโรป

Finpro เป็นเครือข่ายของ Team Finland ซึ่งทำหน้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฟินแลนด์ในต่างประเทศและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของฟินแลนด์เพื่อไปสู่สากล รวมทั้งส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในฟินแลนด์ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวฟินแลนด์ โดยได้มีการจัดโครงการระดับชาติที่สำคัญรวมทั้ง โครงการ “Cleantech Finland” โครงการ “Future Learning Finland” และโครงการ “FinlandCare” รวมทั้ง Finpro ยังเป็นองค์กรพันธมิตรกับเครือข่ายบริษัทยุโรป (Enterprise Europe Network) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 600 บริษัท ทั่วยุโรป และมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คน เพื่อให้บริการด้านธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย