ข้อมูลสำหรับคนไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าและการลงทุน : Finnvera

Finnvera เงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

Finnvera เป็นบริษัทเงินทุนที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในประเทศกู้ยืมเงินลงทุนกับบริษัทร่วมทุน Finnvera นอกจากนี้ยังช่วยค้ำประกันการส่งออกและจัดหาเงินทุนสำหรับสินเชื่อส่งออก

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์

Finnvera เป็นหน่วยงานสินเชื่อของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบธุรกิจและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.finnvera.fi ภารกิจ  

 • สนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจสู่สากล รวมทั้งค้ำประกันความเสี่ยงสำหรับการส่งออก
 • สนับสนุนเงินกู้ยืม การค้ำประกันการลงทุน สินเชื่อเพื่อการส่งออกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการฟินแลนด์ รวมทั้ง ค้ำประกันความเสี่ยงทางการเมืองที่เกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองในประเทศที่บริษัทฟินแลนด์ในต่างประเทศ และความเสี่ยงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ

ประเภทของบริการ การให้สินเชื่อแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 1. สินเชื่อสำหรับบริษัทที่เพิ่งจัดตั้ง และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งต้องการเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานและสภาพแวดล้อม
 2. สินเชื่อระหว่างประเทศ คือการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการของ SMEs ในต่างประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
 3. สินเชื่อผู้ประกอบการ เป็นสินเชื่อบุคคลที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ลงทุนในหุ้นของบริษัทจำกัด หรือในกองทุนรวมของผู้ถือหุ้นที่ไม่จำกัด
 4. สินเชื่อ Finnvera เป็นสินเชื่อที่จะตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
 5. กองทุนตราสารหนี้ เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ในด้านการขยายตัว การพัฒนาด้านการดำเนินการ และการจัดโครงสร้างทางการเงิน

การประกันสินเชื่อ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท

 1. ประกันการเริ่มธุรกิจ คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มกิจการ โดยจะให้สินเชื่อประมาณร้อยละ 80 แต่ไม่เกิน 80,000 ยูโร
 2. ประกันการเดินเรือ คือ สินเชื่อเพื่อใช้เป็นหลักค้ำประกันสำหรับบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจการการเดินเรือ หรือการต่อเรือ
 3. ประกัน Finnvera คือ การประกันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้เป็นหลักค้ำประกันสำหรับการจัดหาเงินทุนในประเทศ การลงทุน เงินทุนหมุนเวียน หรือการเข้าซื้อกิจการบริษัท
 4. ประกันระหว่างประเทศ คือ สินเชื่อเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของฟินแลนด์ในต่างประเทศ
 5. ประกันการส่งออก คือ การให้สินเชื่อเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อการส่งออก
 6. ประกันสิ่งแวดล้อม คือ การประกันสินเชื่อการลงทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน หรือโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

 1. ประกันความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อคุ้มครองผู้ส่งออกจากการสูญเสียเครดิตจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออก ทั้งยังครอบคลุมถึงเรื่องการยกเลิกสัญญาการส่งมอบของ และความเสี่ยงทางการตลาดและทางการเมืองของลูกค้า
 2. ประกันลูกหนี้ส่งออก สำหรับการส่งออกระยะสั้นไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงทางการเมือง
 3. ประกันสินเชื่อผู้ซื้อ คือการประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้กู้ยืมในกรณีที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ซื้อ
 4. ประกันตราสารเครดิต เพื่อให้ประกันกับธนาคารจากความเสี่ยงทางการตลาดและทางการเมือง
 5. ประกันความเสี่ยงธนาคาร เพื่อป้องกันธนาคารของบริษัทของฟินแลนด์ กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการค้ำประกันของธนาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินของราคาซื้อ
 6. ประกันการลงทุน เพื่อประกันความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุนฟินแลนด์ในต่างประเทศ โดยให้ประกันร้อยละ 100 ของวงเงินกู้จากธนาคาร
 7. ประกันตราสารหนี้
 8. ประกันด้านการเงิน คือ เป็นการรักษาความปลอดภัยของสินเชื่อที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อแก่ผู้ส่งออก โดยจะช่วยปกป้องธนาคารจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้สินเชื่อ
 9. ประกันวัตถุดิบ คือ การประกันสินเชื่อการนำเข้า โดยจะเป็นการค้ำประกันเงินกู้สำหรับผู้กู้ต่างชาติที่มีสัญญาระยะยาวกับผู้ซื้อชาวฟินน์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัตถุดิบ

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับสินเชื่อ และการพิจารณาให้สินเชื่อ

 1. ผู้ประกอบการสามารถสมัครขอรับสินเชื่อได้ผ่านบริการออนไลน์หรือการกรอกในสมัครส่งทางไปรษณีย์ วงเงินสินเชื่อมี 2 ประเภท คือ
  • ประเภทที่ 1 สินเชื่อในวงเงิน 50,000 ยูโร
  • ประเภทที่ 2 สินเชื่อในวงเงินมากกว่า 50,000 ยูโร ข้อมูลการสมัครประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ผู้ประกอบการและเจ้าของ รายละเอียดของโครงการ แผนจัดหาเงินทุนโดยรวมของโครงการ แผนดำเนินงานในอนาคต 3 ปี สถานะทางการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี และสถานะปัจจุบัน หรือข้อมูลล่าสุด หรือเอกสาร อื่นใดที่ผู้สมัครเห็นว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ
 2. การพิจารณาให้สินเชื่อกับบริษัทขนาดเล็กจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ หากเป็นบริษัทที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก การพิจารณาจะอยู่ในกำหนดเวลาที่ผู้สมัครได้ตกลงทางธุรกิจกับลูกค้าของตนไว้ ทั้งนี้ การให้สินเชื่อจะพิจารณาว่า บริษัทมีโอกาสที่จะทำผลกำไรได้หรือไม่ รวมทั้งเป้าหมายของบริษัท เงินทุน แผนการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสาขานั้น