ข้อมูลสำหรับคนไทย

ต้นทุนทางธุรกิจ

ภาษีธุรกิจ

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

จะคำนวณรวมกับราคาสินค้าหลังการขาย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 

รายงานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจะดำเนินการโดยบริษัททำบัญชี เว้นแต่กรณี การเปิดบริษัทส่วนบุคคล (บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ) สามารถรายงานจำนวนการซื้อขายและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทางออนไลน์ได้ โดยสามารถ Log In จากรหัสบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

1.คลิ๊ก Sign In เพื่อเข้าสู่ระบบ

2.เลือกธนาคารที่ใช้และใส่รหัส

3.คลิ๊กยืนยันเพื่อไปสู่รายงานภาษีออนไลน์

4.Reporting เลือก Value add Tax

 

 

การจ้างแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

ค่าจ้าง

ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา ค่าจ้างจะกำหนดอยู่ในข้อตกลงร่วมระหว่างลูกจ้างและนายจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ของลูกจ้างและของสถานที่ทำงาน  

ค่าล่วงเวลา

ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจากชั่วโมงการทำงานปกติ คือ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 • 2 ชั่วโมงแรกจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 50 และสำหรับชั่วโมงถัดไปจ่ายเพิ่มร้อยละ 100
 •  รายสัปดาห์ การทำงานล่วงเวลาจ่ายเพิ่มร้อยละ 50 ส่วน 12 ชั่วโมงแรกของระยะเวลา 2 สัปดาห์ และ 18 ชั่วโมงแรกของระยะเวลา 3 สัปดาห์ จ่ายเพิ่มร้อยละ 50 ส่วน ชั่วโมงถัดไปจ่ายเป็น 2 เท่า
 •  การทำงานในวันอาทิตย์จ่ายเป็น 2 เท่า ของค่าจ้าง

การจ้างแรงงานต่างชาติ

นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้และลูกจ้างทุกสัญชาติจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน 

การประกันสังคม

การประกันอุบัติเหตุ

นายจ้างจะต้องทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้าง ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดในขณะทำงานและระหว่างการเดินทางไปทำงาน

อัตราค่าเช่าที่ดิน

ค่าเช่าสำนักงานหรือโรงงาน รวมทั้งค่าเช่าคลังสินค้าจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งและสถานประกอบการ กฎหมายสัญญาการเช่า ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องลงนามในสัญญาเช่าที่กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุข้อกำหนดต่อไปนี้ 

 1. จำนวนเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอน
 2. สภาพของสถานที่ให้เช่า
 3. ระยะเวลาของการครอบครอง (ทั้งแบบมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช่า หรือแบบไม่มีกำหนดสิ้นสุดการเช่า)
 4. วันที่และวิธีการชำระเงิน
 5. การตกลงของข้อเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
 6. เงินประกันการเช่า (Security Deposit )

อัตราค่าเช่าอาจกำหนดแตกต่างกัน

 • สถานประกอบการร้านอาหารทั่วไป ที่ตั้งติดริมถนน ราคาค่าเช่าตั้งแต่ 2,000 ยูโรขึ้นไป
 • สถานประกอบการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ราคาค่าเช่าตั้งแต่ 12,000 ยูโรขึ้นไป
 • สถานประกอบการธุรกิจสปาไทย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ สามารถใช้อาคารพาณิชย์
 • ราคาค่าเช่าตั้งแต่ประมาณ 600 ยูโรขึ้นไป
 • โกดังเก็บของ ค่าเช่าประมาณ 400 ยูโร

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าสวัสดิการผู้ดูแลสถานที่ประกอบการ รวมทั้งจ่ายค่าบริการหรือค่าเช่าที่จอดรถของบริษัท  

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้