ข้อมูลสำหรับคนไทย

การจัดตั้งบริษัทในฟินแลนด์

การจัดตั้งบริษัท

การเลือกรูปแบบบริษัท

 • ผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว คือ การเป็นเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียวโดยมีสิทธิที่จะรักษาผลกำไรได้ด้วยตนเอง แต่ต้องมีหน้าที่ในการชำระหนี้ของบริษัท และรับผิดต่อความเสียหายจากการประกอบการที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเพียงคนเดียว
 • ห้างหุ้นส่วนทั่วไป / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่  2 คน ขึ้นไปมาร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนแต่ละคนมีอำนาจในการจัดการกิจการของห้างหุ้นส่วนเท่ากัน กรณีบุคคลที่ไม่มีเงินทุนร่วมลงทุนในชั้นเริ่มต้นสามารถใช้หุ้นส่วนแรงงาน และต้องรับผิดชอบและมีภาระผูกพันทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนเท่าเทียมกัน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด  เป็นลักษณะของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด หมายถึง ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นในห้างหรือบริษัทไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุน แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินกิจการของห้างหรือบริษัท กล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนจะรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนในห้างหรือบริษัทเท่านั้น
 • สหกรณ์ คือ องค์กรของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน มีสิทธิในการเรียกร้องสนองความต้องการเท่าเทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนการค้า

สำนักงานทะเบียนและสิทธิบัตรเป็นหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และดูแลเรื่องการจดทะเบียนการค้า ข้อมูลการจดทะเบียนมีดังนี้

 1. ชื่อธุรกิจหรือชื่อบริษัท
 2. สถานที่ประกอบการ
 3. ประเภทของธุรกิจ

หลังจากการจดทะเบียนการค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเลขทะเบียนทางธุรกิจ หรือ Business ID ซึ่งจะเป็นรหัสประจำตัวในการประกอบธุรกิจ และเพื่อใช้สำหรับการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อได้ที่ www.prh.fi

การเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท

ผู้ประกอบการสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารในฟินแลนด์ได้ ซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินและการจัดสรรด้านการเงินผ่านทาง Net Bank หรือ Internet Banking ของ บริษัท Nordea Bank สามารถติดต่อได้ที่ www.nordea.fi

กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท

 • การจัดตั้งบริษัทต้องจ้างบริษัททำบัญชีเพื่อให้มาดูแลการทำบัญชีให้ถูกต้อง
 • การจ้างบริษัทเพื่อตรวจสอบบัญชี ไม่สามารถจ้างบริษัทเดียวกันกับบริษัทที่จัดการเรื่องทำบัญชีในแต่ละเดือนให้แก่บริษัท
 • ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบของการเป็นนายจ้าง
 • นายจ้างจำเป็นต้องทำสัญญาการจ้างงานและข้อตกลงร่วมให้กับลูกจ้าง
 • การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต้องจ่ายผ่านระบบธนาคาร หลังจากการหักค่าภาษีส่วนบุคคลแล้ว
 • ผู้ประกอบการควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายในการทำสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาการเช่าพื้นที่ประกอบการ

การลงทะเบียนการเป็นนายจ้าง

ความรับผิดชอบของนายจ้าง ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขของข้อตกลงแรงงานและสัญญาการจ้างงาน
 2. ในกรณีที่ไม่มีสัญญาการจ้างงาน นายจ้างต้องเขียนบันทึกข้อมูลของการจ้างงาน
 3. การจ่ายค่าจ้างและการชำระภาษี
 4. จัดทำประกันภัยให้กับลูกจ้างและการชำระเบี้ยประกัน ประกันบำนาญ  ประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิตแบบกลุ่มผลงาน การประกันการว่างงาน และการประกันสังคม
 5. การแจ้งเตือนรายเดือนและรายปีของการจ้างงาน การจัดการภาษี เงินเบี้ยเลี้ยงจากบริษัทประกันภัย และกองทุนประกันการว่างงาน
 6. เอกสารการจ่ายค่าจ้างประจำปีและการหักภาษีในระหว่างปีปฏิทินทั้งหมด
 7. ให้ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างในสถานที่ทำงาน
 8. ตรวจสอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้างในสถานที่ทำงาน
 9. จัดการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง

การลงทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีเงินได้ประจำปีล่วงหน้า

 • ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างจะต้องแจ้งรายรับหรือประมาณการของเงินเดือนล่วงหน้าว่า ตลอดทั้งปีจะมีรายรับประมาณเท่าไรในช่วงต้นปีเพื่อนำไปเป็นจำนวนอัตราร้อยละสำหรับคำนวณเงินเพื่อการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลให้แก่รัฐบาล ซึ่งจะคิดเป็นอัตราร้อยละ ในที่นี้จะเรียกว่า Tax Card ทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี และจะมีการคืนเงินภาษีส่วนเกินหากจำนวนรายรับน้อยกว่าที่ระบุไว้ล่วงหน้า
 • ในกรณีของลูกจ้าง ลูกจ้างจำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานภาษีเพื่อแจ้งการประเมิณรายได้ประจำปีและรับข้อมูลจำนวนร้อยละของการเสียภาษีรายเดือนจากรายได้หรือนำ Tax Card มามอบให้แก่นายจ้างเพื่อนายจ้างจะดำเนินการจ่ายเงินเดือนพร้อมกับหักภาษีไว้ล่วงหน้าโดยให้บริษัททำบัญชีดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ www.vero.fi

 

การลงทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

แสดงข้อมูลของรายรับ มูลค่าของสินค้านำเข้าและจำหน่าย ทุกบริษัทจำเป็นต้องให้บริษัททำบัญชีดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่าย ยกเว้น กรณีการเปิดบริษัทที่มีผู้ประกอบการเพียงผู้เดียวจะสามารถส่งข้อมูลทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และการลดหย่อนภาษีได้ ด้วยตนเอง ภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราร้อยละ 24 ยกเว้นสินค้าบางประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมีอัตราร้อยละ 14 และหนังสือกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิง ที่พักและยารักษาโรค บริการที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา ภาพยนตร์มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 สามารถติดต่อได้ที่ http://www.vero.fi/en

การเงินและการธนาคาร

ฟินแลนด์มีนโยบายส่งเสริมผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยการจัดตั้งบริษัทสามารถขออนุมัติเงินกู้ยืมในการลงทุน เช่น การประกอบธุรกิจอาหารจะสามารถขออนุมัติเงินกู้ยืมจากธนาคารในวงเงิน 10,000 ยูโร เป็นต้น

ฟินแลนด์ไม่นิยมการใช้เงินสด ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต และธนาคารในฟินแลนด์จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าต่างชาติ จึงทำให้การดำเนินธุรกรรมการทางเงินไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาร หรืออยู่ในฟินด์แลนด์เท่านั้น ผู้เปิดบัญชีจะมีรหัสในการดำเนินการทางออนไลน์ โดยระบุวันที่ทำการจ่ายหรือโอนเงินข้ามประเทศภายในบัญชีเดียวกันได้ และลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้เช่นกันโดยใช้รหัสประจำตัว ID และรหัส Log In ของธนาคารในการติดต่อ

 

 

รายชื่อสถาบันทางการเงิน

Nordea Bank

เป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับชาวต่างชาติในฟินแลนด์ มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ชำระเงิน หรือ โอนเงินระหว่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านทางบัญชีออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ www.nordea.fi

 • Nordea Bank มีสาขาในทวีปยุโรป ได้แก่ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน  
 • มีสำนักงานใหญ่ในลักเซมเบิร์ก มีสาขาในสวิตเซอร์แลนด์ (ซูริค) และสิงคโปร์  
 • มีสำนักงานตัวแทนในประเทศบราซิล (เซาเปาโล) และจีน (ปักกิ่ง)  
 • มีสาขาระหว่างประเทศในเยอรมนี (แฟรงค์เฟิร์ต) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สิงคโปร์ จีน (เซี่ยงไฮ้) และสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)  

Svenska Handelsbanken AB

เป็นธนาคารของสวีเดน แต่ไม่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่มีภาษาอังกฤษในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินออนไลน์  

S - Pankki

เป็นธนาคารเป็นที่เรียกว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารในฟินแลนด์ เป็นธนาคารที่สามารถเก็บโบนัสสะสมจากการใช้จ่ายซื้อสินค้าในเครือ S Market หรือห้างสรรพสินค้า SOKOS โดยสิ้นปีจะมีการจ่ายเงินปันผลจากยอดโบนัสที่ซื้อสินค้า S- Pankki เป็นธนาคารเพื่อสะสมยอดโบนัส แต่ไม่นิยมเปิดบัญชีเพื่อทำการธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่มีภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

การโอนเงินระหว่างประเทศ

การโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถใช้บัญชีส่วนตัวในการดำเนินการ เช่น การเปิดบัญชีของธนาคาร Nordea Bank การโอนเงินระหว่างประเทศใช้ระยะเวลา 3 วัน ซึ่งมีความปลอดภัย ทำได้ง่าย สะดวก สามารถดำเนินการได้ในเว็บไซต์ และค่าบริการราคาถูก www.nordea.fi

ตัวอย่าง การจัดการ ชำระเงิน หรือโอนเงินข้ามประเทศ

การใช้บริการเงินด่วน

เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศในเวลาอันสั้น ผู้รับเงินปลายทางสามารถรอรับเงินได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากทำการโอนเงินเสร็จสิ้น แต่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการโอนเงินของบริษัทที่ให้การบริการโอนเงินด่วน บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือของฟินแลนด์ ได้แก่

 • Western Union เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย www.westernunion.fi  
 • Money Gram เป็นบริษัทให้บริการการโอนเงินของสหรัฐอเมริกา MoneyGram เป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของการโอนเงินทั่วโลก www.moneygram.fi  
 • Ria เป็นบริษัทโอนเงินปลีกย่อยของ Euronet WorldWide มีความเชี่ยวชาญในการส่งเงินเงิน Ria ขยายเครือข่ายโดยให้ร้านค้าย่อยเป็นตัวแทน ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป อินเดีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และทางออนไลน์ www.riafinancial.com
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้