บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : หนังสือรับรองเรื่องที่ดิน สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและพำนักอยู่ในต่างประเทศ

คนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องการขอซื้อที่ดินหรือห้องชุด หรือ ขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุดจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินหรือห้องชุด เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของคนสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน (download แบบหนังสือรับรองได้ที่นี่)

1. คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องไปลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (Maistraatti)

2. นำหนังสือรับรองที่มีตรารับรองของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์

Ulkoministeriön laillistuspalvelujen yhteystiedot (Suomi)

Asiakaspalvelu on avoinna ma–to klo 9–11. Puhelinvaihde: 0295 16001
Käyntiosoite: Merikasarminkatu 5 D, 00160 Helsinki
Postiosoite: Ulkoministeriö , KPA-20/Laillistukset  PL 423

 

กระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนีย

The consular department of the Ministry of Foreign Affairs (Estonia)
Address: B division, Lauteri 2, Tallinn
Post address: Ministry of Foreign Affairs, Consular Department, Islandi väljak 1, 15049 Tallin

 

3. นำหนังสือรับรองที่ผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์/เอสโตเนีย พร้อมคำร้องนิติกรณ์ และสำเนาหนังสือเดินทาง มาขอรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ หรือส่งมาทางไปรษณีย์

  ที่อยู่: Royal Thai Embassy,Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

ในกรณีที่คนสัญชาติไทยไม่สามารถเดินทางไปทำดำเนินการข้างต้นได้ด้วยตนเองในประเทศไทย สามารถที่จะยื่นคำร้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้โดยสามารถมายื่นคำร้องทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานทูตไทย

·       ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th