บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การผ่อนผันทหาร

การผ่อนผันทหาร

การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

(สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ)

ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนสังกัดอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยและนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้

การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร)

ชายไทยทุกคนเมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ์ (ย่างเข้า 18 ปี) ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเอง ที่ภูมิลำเนาที่ตนสังกัดอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถไปทำได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทนถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน และเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ไว้เป็นหลักฐานโดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร
หลักฐานสำหรับการยื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนเองและฉบับที่มีชื่อของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองแล้วแต่กรณี
3. สูติบัตร (ถ้ามี)
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว สกุล การจดทะเบียนรับรองบุตร

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้ เหตุผลอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
1. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา (Name-Surname of the student)
1.2 วิชาที่เรียน (Name of Program of Study e.g. Specializ in General Studies)
1.3 ชื่อสถานศึกษา (Name of Institute e.g University of Helsinki)
1.4 สถานที่ตั้งของโรงเรียน (Address Of  School/University e.g Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki)
1.5 วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด (Degree Of Education e.g Higher Education Entrance Qualification)
1.6 ภาควิชาเอกอะไร (Major Subject e.g Lang, SocScienc & Econ Studie)
1.7 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission e.g 20 aug. 2015)
1.8 วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา (Date of Graduation e.g 20 jul. 2018)
1.9 ลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและตราประทับของสถานศึกษา
 
2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
3. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและหลัง) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาทะเบียนบ้านไทย พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
8. คำร้องขอนิติกรณ์ แบบฟอร์มสำหรับกรอก
9. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด)

หมายเหตุ
- กรณีที่มาติดต่อด้วยตนเองวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. รับเอกสารได้ภายในเวลา 4 วันทำการ
- ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ กรุณาแนบซองสำหรับส่งเอกสารกลับพร้อมติดแสตมป์

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันที่ประเทศไทย

บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจะต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอที่มีภูมิลำเนา (อำเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว) พร้อมหลักฐานต่อไปนี้
1. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
2. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
3. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบสด.9)
4. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบสด.35) ถ้ามี
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและหลัง) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
การผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อเจ้าตัวสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวจะต้องไปแจ้งด้วยตัวเองต่อนายอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา