บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การขอรับมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย)

การขอรับมรณบัตร

กรณีบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต เช่น บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน มีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิตต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับมรณบัตร เมื่อได้รับมรณบัตร ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้แล้วให้นำมรณบัตรไปติดต่อกับนายทะเบียนที่อำเภอหรือเทศบาลที่ ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อจำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน 

หลักฐานในการขอรับมรณบัตร

1. หนังสือรับรองการเสียชีวิต (Certificate of death) ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์หรือ โรงพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาฟินนิชต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและขอรับรองเอกสารฉบับแปลที่ Maistraatti ก่อน

2. เอกสารแสดงสถานภาพบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ (Extract from the population information system in Finland/Estonia)

3. ใบรับรองการทำศพ (เผาหรือฝัง)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง  ของผู้แจ้งการเสียชีวิต

7. แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่