บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : หนังสือเดินทางไทย

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

เนื่องจากมีการขยายเวลาห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 23.59 น

มีผลให้กองหนังสือเดินทางไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาให้ผู้ยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

      การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย หากผู้ยื่นคำร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยให้เรียบร้อยก่อน  และควรขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเดิมจะหมดอายุ

การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     1.   นัดหมายเวลาล่วงหน้าโดยการส่ง SMS ไปที่หมายเลข  +๓๕๘ ๔๕ ๑๘๓๕๙๐๐  หรือทางอีเมลล์ consular@thaiembassy.fi โดยแนบรูปบัตรประจำตัวประชาชนไทย และหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปด้วย

     2.   มายื่นคำร้องด้วยตนเองเพราะต้องเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูป และวัดส่วนสูง ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. ตามเวลาที่ท่านได้นัดหมายไว้  (ประมาณ 10-15 นาทีต่อคน) ไม่อนูญาตให้ผู้ติดดามเข้ามานั่งรอ

     3.   ระยะเวลาในการผลิตหนังสือเดินทางประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จึงไม่ควรวางแผนเดินทางก่อนได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     4.   ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร (เงินสด) ค่าแสตมป์สำหรับส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์ในฟินแลนด์ 11.50 ยูโร  ส่งกลับเอสโตเนีย 16.10 ยูโร

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      1.   คำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 แผ่น  กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  แบบฟอร์มสำหรับกรอก

      2.   บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย แบบฟอร์มสำหรับกรอก

เอกสารประกอบสำหรับหนังสือเดินทางเล่มแรกของเด็กที่เกิดในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย

      1. สูติบัตรไทยฉบับจริง กรณีที่ยังไม่มีสูติบัตรจะต้องแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน

​      2. หนังสือเดินทางของบิดา มารดา 

      3. บัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

      4. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดา – มารดา ปกครองบุตรร่วมกัน

     1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 

     2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย กรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรฉบับจริง

     3. ทะเบียนบ้านไทย (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือย้ายที่อยู่ใหม่)

     4. หนังสือเดินทางของบิดา มารดา    

     5. บัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

     6. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครองบุตรฝ่ายเดียวเนื่องจากหย่า หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

     1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 

     2.  บัตรประจำตัวประชาชนไทย กรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรฉบับจริง

     3.  ทะเบียนบ้านไทย กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือย้ายที่อยู่ใหม่

     4.  หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ปกครองบุตร หรือบัตรประชาชนไทยของบิดา มารดาที่เป็นผู้ปกครองบุตร

     5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

     6.  ใบปกครองบุตร (ป.ค.14)  กรณี บิดา-มารดา ไม่เคยจดทะเบียนสมรส

     7.  บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร กรณี บิดา-มารดา ได้จดทะเบียนหย่า

     8.  ผู้ปกครองต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางของบุคคลบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)

     1.   หนังสือเดินทางฉบับเดิม 

     2.   บัตรประจำตัวประชาชน

     3.   ทะเบียนบ้านไทย กรณีที่มีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

     4.   Virkatodistus  จาก Maistraatti กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

     5.   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน