บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การรับรองเอกสาร

ระบบงานนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับตำแหน่งหน้าที่ในเอกสารต่างๆ ที่ทางการฟินแลนด์ออกให้ หรือในนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน

เอกสารที่ต้องใช้

1.  คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง  

2.  เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรอง (หากเป็นภาษาฟินนิชต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้นฉบับและคำแปลเย็บรวมเป็นชุดเดียวกันและขอรับรองเอกสารชุดนี้ที่ Maistraatti ก่อน) โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ หรือกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนียแล้วเท่านั้น

3.  สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งาน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร ชำระเป็นเงินสด 

การขอรับบริการ สามารถดำเนินการได้  3 ทางดังนี้

1.   ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาทำการ ระหว่าง 9.00 – 12.00 น.

2.   ยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามข้อ 1 – 4 และซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมแสตมป์ ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการ

3.   มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยนอกจากเอกสารตามข้อ 1-4 แล้ว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสารให้บุคคลอื่นๆ ดำเนินการแทน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจยื่นประกอบด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับรองเอกสาร

If a third party is applying for legalization services, he/she must show the original of the power of attorney signed by the interested party, as well as his/her ID card or passport.

หากเจ้าของเอกสารไม่สามารถมาดำเนินการรับรองเอกสารได้ด้วยตัวเอง บุคคลที่ดำเนินการแทน ต้องนำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาด้วยประกอบด้วย

การรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ(แจ้งวัฒนะ)ทางไปรษณีย์

ดูรายละเอียดจาก http://www.consular.go.th/main/th/services/1303