บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การแต่งงานและการหย่า

การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า

 

1. การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างชาวฟินแลนด์ และคนไทย

กรุณาดูรายละเอียดจากสถานทูตฟินแลนด์ ในประเทศไทย www.finland.or.th

2. จดทะเบียนสมรสในประเทศฟินแลนด์

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนไทย และขั้นตอนการรับรองเอกสาร:

1. เอกสารรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่

2. เอกสารการหย่า กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่ามาก่อน

3. นำเอกสารรับรองความเป็นโสด และ เอกสารการหย่า (ถ้ามี) ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำเอกสารฉบับแปลพร้อมต้นฉบับ

ไปขอรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แผนกนิติกรณ์ ชั้น 3 ( เวลา 08.30 – 14.30 )

 

123 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2575 1056-59 โทรสาร 0-2575-1054

หรือส่งทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดจาก http://www.consular.go.th/main/th/services/1298

4. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลแล้วไปขอรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์, กรุงเทพมหานคร

ประจำประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูจาก

http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=43617&contentlan=25&culture=th-TH

 

หมายเหตุ หนังสือรับรองความเป็นโสด ต้องติดต่อขอจากทางที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนัก

 

อยู่เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถออกให้ได้  กรณีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศท่านสามารถทำหนังสือ

มอบอำนาจส่งให้ญาติดำเนินการแทนได้ ารทำหนังสือมอบอำนาจนี้ต้องมาทำที่สถานทูตด้วย

ตนเองระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น. เท่านั้น

 

 เอกสารประกอบการขอหนังสือมอบอำนาจ

1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยพร้อมสำเนา

2. คำร้องขอนิติกรณ์ ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจมากรอกที่สถานทูตฯ

3. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 15 ยูโร 
4. กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น หมายเลข 09 612 2640 

 

3. การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต

 1. การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติและเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ได้มีการแจ้งการสมรสในประเทศฟินแลนด์
 2. การขอจะทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส- หย่า กรุณาสอดซองปิดแสตมป์ส่งถึง
  Royal Thai Embassy, Bulevardi 14, 00120 Helsinki
  ระบุมุมซองว่า “ ขอคำร้องจดทะเบียนสมรส / หย่า ”
 

เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรสมี ดังนี้

 
 1. กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 2. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 3. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 4. หนังสือรับรองสถานะภาพทางการสมรส ( รับรองความเป็นโสด ) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 5. ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทาง
  และบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิมีผลสมบูรณ์
ตามกฏหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายฟินแลนด์หากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผล
ทางกฏหมายฟินแลนด์ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ( Maistraatti
)

 

เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่ามี ดังนี้

 
 1. กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนหย่า และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 2. ทะเบียนสมรสต้นฉบับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 3. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 4. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 5. ในวันจดทะเบียนหย่าต้องนำพยานไปด้วย 2 คน ( คนไทยหรือต่างชาติก็ได้ )
  โดยพยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ  ถือเป็นการสิ้นสุดสถานภาพสมรส ตามกฏหมายไทยเท่านั้น

-  กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น