บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (การแจ้งสมรสหรือแจ้งหย่า)

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (การแจ้งสมรสหรือแจ้งหย่า)ที่ประเทศไทย

การจดทะเบียนสมรสหรือการจดทะเบียนหย่าที่ฟินแลนด์/เอสโตเนีย (รวมทั้งการใช้นามสกุล) จะมีผลทางกฎหมายไทยก็ต่อเมื่อคู่สมรส/คู่หย่าที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยได้ทำการแจ้งการขอบันทึกสถานภาพทางการสมรสที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น

เอกสารสำหรับนำไปใช้แจ้งการสมรสหรือแจ้งการหย่าที่ประเทศไทย

1. เอกสารแสดงสถานภาพบุคคล (Virkatodistus จาก Maistraatti/Notary Public) ที่มีข้อมูลของตนเอง ของคู่สมรส และอดีตคู่สมรส ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารที่เป็นปัจจุบัน(อายุการใช้งานไม่ควรเกิน 3 เดือน)

2. เอกสารการสมรส (ใบทะเบียนสมรส) ฉบับภาษาอังกฤษ

3. เอกสารการหย่าสำหรับการแจ้งหย่า หากเป็นภาษาฟินนิชต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้นฉบับและคำแปลเย็บรวมเป็นชุดเดียวกันและขอรับรองเอกสารชุดนี้ที่ Maistraatti ก่อน

ขั้นตอนการรับรองเอกสารในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย ก่อนนำเอกเอกสารไปใช้ในประเทศไทย

1. นำเอกสารทุกฉบับไปขอรับรองที่แผนกกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์

Ulkoministeriön laillistuspalvelujen yhteystiedot (Suomi)

Asiakaspalvelu on avoinna ma–ke klo 9–12. Puhelinvaihde: 0295 16001 klo 12.30-14.00 (https://um.fi/yhteystiedot)
Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, 2. krs, Helsinki
Postiosoite: Ulkoministeriö , KPA-40/Laillistukset  PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO

 

กระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนีย

The consular department of the Ministry of Foreign Affairs (Estonia)
Address: B division, Lauteri 2, Tallinn
Post address: Ministry of Foreign Affairs, Consular Department, Islandi väljak 1, 15049 Tallin

 

2. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ หรือกระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนียแล้ว

  มาขอรับรองสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ  ระหว่างเวลา 09.00 น. -12.00 น. หรือส่งมาทางไปรษณีย์  (ในกรณีที่ส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ กรุณากรอกคำร้องขอคำรับรองนิติกรณ์ และส่งซองส่งกลับ ตามคำแนะนำที่นี่ http://www.thaiembassy.org/helsinki/th/services/3757/66059-การรับรองเอกสาร.html )

3. กรณีที่ไม่สามารถกลับไปดำเนินการที่ประเทศไทยได้ด้วยตนเองก็สามารถมาทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ญาติดำเนินการแทน

 

ขั้นตอนในประเทศไทย

1. นำเอกสารที่ผ่านขั้นตอนต่างๆในประเทศฟินแลนด์แล้วไปแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำเอกสารฉบับแปลพร้อมต้นฉบับไปขอรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีสถานที่ให้บริการดังนี้

    -   กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210

    -   ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อ. เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-326-508

    -   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112748

    -   สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ชั่วคราวอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ถ. แจ้งสนิม

        ต. แจระแม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000  โทรศัพท์ 045 -344581-2

2. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว ไปแจ้งบันทึกสถานภาพทางการสมรสที่อำเภอหรือเขตที่ตนอาศัยอยู่

3. นำเอกสารการแก้ไขสถานภาพทางการสมรสที่อำเภอออกให้มาขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่