บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : รับรองสัญญาจ้างงาน

การรับรองสัญญาจ้างงานสำหรับนายจ้างที่ต้องการจ้างงานคนไทยมาทำงานในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย

เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับค่าจ้างตามกฏหมาย ลูกจ้างจึงต้องมีสัญญาจ้างงานที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ เพื่อขออนุญาตไปทำงานในต่างประเทศ

ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้างงาน

1. นายจ้างกรอกแบบฟอร์มสัญญาจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษ (1 คนต่อ 1 ฉบับ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://lomake.fi/forms/pdf/STM/6.02/en หรือแบบฟอร์มสำหรับฟาร์มผลไม้หรือฟาร์มเบอรี่ กรุณาดาวน์โหลดที่นี่ และกรอกคำร้องนิติกรณ์สำหรับการรับรองสัญญาการจ้างงาน แบบฟอร์มคำร้องดาวน์โหลดได้จากที่นี่  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

2. นายจ้างส่งสัญญาการจ้างงานและคำร้องนิติกรณ์สำหรับการรับรองสัญญาการจ้างงานส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตเพื่อตรวจสอบทางอีเมล์ Consular@thaiembassy.fi หรือทางไปรษณีย์

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสัญญาจ้างงานดังกล่าวให้นายจ้างทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

4. นายจ้างนำสัญญาจ้างงานที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปรับรองลายมือของนายจ้างที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (Maistraatti)

5. นำสัญญาจ้างที่มีตรารับรองของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์

Ulkoministeriön laillistuspalvelujen yhteystiedot (Suomi)

Asiakaspalvelu on avoinna ma–ke klo 9–12. Puhelinvaihde: 0295 350 000
Postiosoite: Ulkoministeriö , KPA-20/Laillistukset  PL 423

 

กระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนีย

The consular department of the Ministry of Foreign Affairs (Estonia)
Address: B division, Lauteri 2, Tallinn
Post address: Ministry of Foreign Affairs, Consular Department, Islandi väljak 1, 15049 Tallin

 

6. นำสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์/เอสโตเนีย พร้อมคำร้องนิติกรณ์สำหรับการรับรองสัญญาจ้างงาน และสำเนาหนังสือเดินทางของนายจ้างและลูกจ้างทุกคน มาขอรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ หรือส่งมาทางไปรษณีย์

  ที่อยู่: Royal Thai Embassy, Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

7. ส่งสัญญาจ้างงานฉบับจริงที่ผ่านการรับรองแล้วไปให้ลูกจ้างที่ประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางานหรือสำนักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ

1. หากต้องการให้ส่งสัญญาจ้างงานกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมาย พร้อมทั้งแสตมป์มาด้วย รวมทั้งกรอกข้อมูลของผู้รับให้เรียบร้อย

2. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการจ้างงานอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงไม่ควรที่จะให้ลูกจ้างซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่สัญญาจ้างงานจะได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย

3. สัญญาจ้างงานสามารถส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าได้ไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่เริ่มงานของลูกจ้างที่ระบุในสัญญาจ้าง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการตามการประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 612 2640 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น.