บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับฝ่ายกงสุล

หนังสือเดินทาง 

ถาม   ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศบุคคลสัญชาติไทยสามารถส่งคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ผ่านทางไปรษณีย์

          ไปยังสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เพราะการทำหนังสือเดินทางระบบใหม่ต้องมีการถ่ายรูป และเก็บข้อมูลทางชีวภาพ

ถาม   กรณีที่ถือ 2 สัญชาติ ไทย และ ฟินแลนด์ และมีหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางฟินแลนด์

          จะใช้อย่างไรเมื่อเดินทางเข้า-ออก 

ตอบ   การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ควรใช้หนังสือเดินทางไทย ส่วนการเดินทางเข้า-ออกประเทศอื่นๆ 

           ดูตามความสะดวกในเรื่องการขอวีซ่า เพราะข้อกำหนดเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศแต่ละประเทศ

          ไม่เหมือนกัน 

สัญชาติและนิติกรณ์

ถาม   การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจสามารถส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เพราะการทำหนังสือมอบอำนาจเป็นการทำนิติกรณ์ที่ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าเป็นลายมือชื่อของ

          ผู้มอบอำนาจจริงและผู้มอบอำนาจมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่จริง

 

ถาม  หนังสือรับรองสถานภาพทางการสมรส เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสในฟินแลนด์มีอายุการใช้งาน

         กี่เดือน

ตอบ  ไม่เกิน 4 เดือน

 

วีซ่า

ถาม   คนที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศฟินแลนด์จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทยหรือไม่

ตอบ  ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศฟินแลนด์สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ 30 วันโดยไม่ต้อง

          ขอวีซ่า หากหากประสงค์จะไปอยู่ในประทศไทยเกิน 30 วันต้องขอวีซ่า 

ถาม   คนที่ไทยที่ต้องการเดินทางมาประเทสฟินแลนด์ต้องขอวีซ่าหรือไม่ 

ตอบ  สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาจำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์ สำหรับข้อมูลเรื่องวีซ่ากรุณา

          ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.finland.or.th

การเกณฑ์ทหาร

ถาม  อยากทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของบุคคลสัญชาติไทยค่ะ

ตอบ  ข้อมูลที่เกี่ยวการเข้ารับการเกณฑ์ทหารสามารถดูข้อมูลได้จาก กระทรวงกลาโหม

       http://www.defence.thaigov.net/inform/soldier1.htm