บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : การขอหนังสือสำคัญประจำตัว และหนังสือเดินทางชั่วคราว

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.)

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออกให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย

การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 วันทำการ สามารถโทรศัพท์มานัดหมายเวลาล่วงหน้า ได้ที่หมายเลข 09 612 2640 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น.

หลักฐานประกอบ

1.       หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม จำนวน 2 ชุด

2.       สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3.       รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป

4.       สำเนาตั๋วเครื่องบินที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 2 ชุด

5.       แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอหนังสือสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง (C.I) จำนวน 2 ชุด  แบบฟอร์มสำหรับกรอก

          หรือ แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 2 ชุด  แบบฟอร์มสำหรับกรอก

6.       บันทึกสอบสวนประกอบการออกเอกสารสำคัญประจำตัว  จำนวน 2 ชุด แบบฟอร์มสำหรับกรอก

7.       ใบแจ้งความ (ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) ตัวจริงพร้อม สำเนา

8.       บันทึกประกอบคำร้อง กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด แบบฟอร์มสำหรับกรอก

9.       ค่าธรรมเนียม 10 ยูโรและค่าประทับตรารับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม 5 ยูโร (ชำระเป็นเงินสด)