ประกาศ : รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ วันที่ 28 มีนาคม 2563 Bulletin

ประกาศ : รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ วันที่ 28 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ และมาตรการของฟินแลนด์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมดังนี้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 23.30 น. รัฐสภาฟินแลนด์ได้ให้ความเห็นชอบต่อกฤษฎีกาที่รัฐบาลฟินแลนด์เสนอเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามเขตระหว่างเขต Uusimaa รวมทั้งกรุงเฮลซิงกิด้วย กับเขตอื่น ๆ ในฟินแลนด์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. มาตรการจำกัดการเดินทางข้ามเขตระหว่างเขต Uusimaa กับเขตอื่น ๆ ในฟินแลนด์ เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 27 มี.ค.) จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563
2. ผู้ที่มีถิ่นพำนักในเขต Uusimaa จะต้องอยู่ในเขต Uusimaa ส่วนผู้ที่มีถิ่นพำนักในเขตอื่น ๆ ของฟินแลนด์ จะไม่ได้สามารถเดินทางเข้าเขต Uusimaa ได้ อย่างไรก็ดี ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือถิ่นพำนักของตน แต่จะไม่สามารถเดินทางข้ามเขต Uusimaa กับเขตอื่น ๆ เพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการได้.
3. การขนส่งสินค้าข้ามเขตระหว่างเขต Uusimaa กับเขตอื่น ๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ และผู้ที่อยู่ในเขต Uusimaa ยังสามารถเดินทางภายในเขตได้ตามปกติ
4. มาตรการจำกัดการเดินทางข้ามเขตระหว่างเขต Uusimaa กับเขตอื่น ๆ จะไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 การเดินทางไปราชการ
4.2 การเดินทางไปทำงานของของลูกจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว การเดินทางไปเรียนหนังสือ หรือการเดินทางผู้ที่มีตำแหน่งทางสังคมเพื่อประกอบกิจกรรมทางสังคม
4.3 การเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
4.4 การเดินทางเพื่อให้การดูแลผู้ที่มีความจำเป็น การเดินทางเยี่ยมครอบครอบครัวเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต หรือมีอันตรายจนอาจทำให้เสียชีวิต การเดินทางเพื่อใช้สิทธิดูแลเด็ก หรือการเดินทาง โดยเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องดังกล่าว
5. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจตราเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางดังกล่าว และมีอำนาจสั่งให้ประชาชนที่จะเดินทางข้ามเขตระหว่างเขต Uusimaa กับเขตอื่น ๆ แจ้งเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามเขต

 

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://valtioneuvosto.fi/…/liikkumisrajoitukset-uudellemaa…

 

                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
                                                            28 มีนาคม 2563