ประกาศ : มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในฟินแลนด์เพิ่มเติม วันที่ 26 มีนาคม 2563 Bulletin

ประกาศ : มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในฟินแลนด์เพิ่มเติม วันที่ 26 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในฟินแลนด์เพิ่มเติม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
1.  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลฟินแลนด์ได้เสนอร่างกฤษฎีกาว่าด้วยการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Powers Act) เกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้รัฐสภาฟินแลนด์พิจารณา โดยเมื่อรัฐสภาฟินแลนด์ได้เห็นชอบร่างกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่มีถิ่นพำนักในเขต Uusimaa จะต้องอยู่แต่ในเขต Uusimaa ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวจะไม่จำกัดการเดินทางภายในเขต Uusimaa
 
2.  ทุกคนในฟินแลนด์มีสิทธิที่จะเดินทางข้ามเขตเพื่อกลับบ้านหรือถิ่นที่อยู่ และมาตรการจำกัดการข้ามเขตตามข้อ 1 จะไม่บังคับใช้กับการเดินทางข้ามเขตที่มีเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาทิ การเดินทางไปดูแลเด็ก หรือการเดินทางไปร่วมพิธีศพของสมาชิกในครอบครัว ส่วนการขนส่งสินค้าข้ามเขตยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่การเดินทางข้ามเขตเพื่อพักผ่อน / สันทนาการ ไม่สามารถทำได้
 
3.  ตำรวจฟินแลนด์จะตรวจสอบการปฏิบัติตามาตรการข้ามเขตตามข้อ 1. โดยตำรวจมีอำนาจที่จะสั่งให้ทุกคนชี้แจงว่าจะเดินทางไปที่ไหน เพื่ออะไร การชี้แจงดังกล่าวอาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา และตำรวจจะทำการประเมินว่า การเดินทางดังกล่าวมีความจำเป็นหรือไม่เป็นรายกรณีไป ขอให้ประชาชนพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ หากถูกตำรวจขอดู 
 
ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi