กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เชิญประธานกรรมการเลือกตั้งเยือนเอสโตเนียและฟินแลนด์ Activity

กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เชิญประธานกรรมการเลือกตั้งเยือนเอสโตเนียและฟินแลนด์

นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เชิญนายอิทธพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางเยือนเอสโตเนียระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงทางอินเตอร์เน็ต (iVoting) ของเอสโตเนีย เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดเป็นทางเลือกหนึ่งของการออกเสียงเลือกตั้งในประเทศไทย โดยนายอิทธิพรฯ พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าฟังบรรยายสรุปจากเลขาธิการสำนักงานการเลือกตั้ง และหารือกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเอสโตเนีย รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องระบบการออกเสียงเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตจาก Information System Authority ของเอสโตเนีย หลังจากนั้น นายอิทธิพรฯ และคณะได้เดินทางเยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการเลือกตั้งของฟินแลนด์ การเตรียมข้อมูลและการบริหารจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิออกเลือกตั้งของฟินแลนด์ และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของฟินแลนด์ด้วย