กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เชิญครูฟินแลนด์ไปสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้ครูไทย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดภูเก็ต Activity

กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เชิญครูฟินแลนด์ไปสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้ครูไทย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เชิญครูฟินแลนด์ ๓ คน จากเทศบาล Vihti โดยเป็นครูในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เดินทางไปร่วมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาล Vihti ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ภูเก็ตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ และมีครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ  ก่อนหน้านี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาล Vihti ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ๕ จังหวัด ภาคเหนือ ๗ จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด มาแล้ว

ฟินแลนด์จัดเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งเพราะจะเน้นการสอนหนังสือที่ทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน จุดเด่นของการศึกษาของฟินแลนด์คือ “ครู” ครูฟินแลนด์จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีจริยธรรมและความตั้งใจแน่วแน่ในการสอนหนังสือ และมีเทคนิควิธีการสอนหนังสือที่สามารถสั่งสอนบุตรหลานคนฟินแลนด์ให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ ครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากครูไทยที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ และได้นำเอาเทคนิคการสอนหนังสือและกิจกรรมการเรียนของครูฟินแลนด์ที่สอดแทรกเนื้อหาวิชา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการสอนหนังสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันให้เพื่อนครูได้เรียนรู้วิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ด้วย