กิจกรรม : โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัวฟินแลนด์แก่คนไทยในฟินแลนด์ Activity

กิจกรรม : โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัวฟินแลนด์แก่คนไทยในฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัวฟินแลนด์ แก่คนไทยในฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. โดยนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมดประมาณ 50 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนไทยในฟินแลนด์ได้รับความรู้และเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านกฎหมายครอบครัว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยในฟินแลนด์ วิทยากรในการสัมมนา ได้แก่ Ms. Nina Blomqvist ทนายความและหัวหน้างานดูแลเด็ก เทศบาลกรุงเฮลซิงกิ บรรยายในหัวข้อสิทธิและสวัสดิการของเด็กซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสมรส และกฎหมายว่าด้วยอำนาจปกครองเด็กฉบับใหม่เลขที่ 190/2019 รวมถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นางพิศวงษ์ เหมสุทธิ์ ผู้อำนวยการให้ความรู้ สมาคมกลุ่มสตรีนานาชาติ (Naistari) บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาภายในครอบครัวและความรู้เบื้องต้นในเรื่องกฎหมายมรดก และนางสาวจิราพร เผือกหลวง ได้แนะนำเกี่ยวกับองค์กร Pro-Tukipiste และการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทยในกรณีตกทุกข์ได้ยาก 

รูปภาพโดย Sakdakorn Suksanwiman