บริการ

Viisumi : Turistiviisumi (yksi tai useampi maahantulo)

Turistiviisumi myönnetään hakijoille, jotka haluavat matkustaa Thaimaahan ainoastaan turismi-tarkoituksella.

Huom: Jos haluat lähettää Viisumi hakemuksen postitse, Suosittelemme lähettämään hakemuksen pikakirjeenä
 ja liitteet myös paluastuskuori  pikakirjeenä 

TR: Viisumi yhdellä maahantulolla on voimassa 90 päivää. Hakija on oikeutettu oleskelemaan Thaimaassa 60 päivää maahan saapumisesta sekä on mahdollista anoa 30 päivää lisäaikaa Immigration-viranomaiselta.

Viisuminkäsittelymaksu tulee maksaa hakemusta jätettäessä käteisenä. Viisumin hinta 

Tarvittavat asiakirjat:

Tietoa viisumin tarrasta ja oleskelun merkkit tässä.

1. Passi, joka voimassa vähintään 6 kuukautta Thaimaahan saapumispäivästä ja jossa vähintään yksi tyhjä viisumisivu.

2. Kopio passin henkilötietosivusta.

3. Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemus (alaikäisten lasten puolesta tulee huoltajan allekirjoittaa hakemus). Viisumihakemus tästä.

4. Viisumimaksu on 40 euroa (maksu käteisenä). 

5. 1 värillinen passikuva, joka on otettu viimeisen kuuden kuukauden aikana.

6. Lentolippu suomeksi tai englanniksi sekä Suomesta Thaimaahan saapumisesta että poistumisesta 90 päivän aikana.

7. Viimeisen kolmen kuukauden ajalta tiliote englanin tai suomenkielinen, jossa jokaisen kuukauden loppusaldo on vähintään 600 euroa tai 1200 euroa/perhe (Jos on sama sukunimi). Tiliotteessa tulee olla omistajan nimi. 

8. Ulkomaan kansalaiselta kopio Suomen oleskeluluvasta joka on voimassa koko matkan ajan Suomeen paluuseen asti.

 

METV (monen maahantulon turistiviisumi) on voimassa kuusi (6) kuukautta viisumin anomispäivästä. Thaimaahan tulee saapua ennen viisumitarran ENTER BEFORE-kohdassa olevaa päivämäärää. Hakija on oikeutettu oleskelemaan 60 päivää siitä päivästä kun on saapunut Thaimaahan.

Tarvittavat asiakirjat: 

1. Passi tai matkustusasiakirja, joka voimassa vähintään 12 kuukautta Thaimaahan saapumispäivästä ja jossa vähintään kaksi tyhjää viisumisivua. Viisumia ei voida myöntää ilman passia.

2. Kopio passin henkilötietosivusta.

3. Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemus (alaikäisten lasten puolesta tulee huoltajan allekirjoittaa hakemus). Tulosta hakemus tästä.

4. Viisumimaksu 170 euroa. (maksu käteisenä)

5. Yksi värillinen passikuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana.

6. Lentolippu suomeksi tai englanniksi sekä Suomesta Thaimaahan saapumisesta että poistumisesta 60 päivän aikana (ensimmäiseltä maahantulolta)

7. Todistus majoituksesta (jokin seuraavista):

  •  Kopio hotellivarauksesta vähintään ensimmäiseltä maahantulolta
  •  Kopio vuokrasopimuksesta
  •  Todistus asunnonomistamisesta, mm. kopio talonkirjaoteesta
  •   Kutsukirje kutsujalta Thaimaasta englanniksi tai thaiksi. Kutsujan passista/henkilökortista kopio, joka allekirjoituksella oikeaksi todennettu sekä kopio kutsujan talonkirjaotteesta

8. Yksin matkustaessa: Tiliote englanniksi tai suomeksi kuuden kuukauden ajalta, jossa jokaisen kuukauden loppusaldo on vähintään 6000 euroa. Tiliotteessa tulee olla omistajan nimi, tilinumero ja loppusaldo vähintään 6000 euroa/hlö ja saa se olla korkeintaan 30 päivä vanha.

Matkustaessa perheenä: Tiliote englanniksi tai suomeksi kuuden kuukauden ajalta, jossa jokaisen kuukauden loppusaldo on vähintään 12000 euroa. Tiliotteessa tulee olla omistajan nimi, tilinumero ja loppusaldo vähintään 12000 euroa/perhe ja saa se olla korkeintaan 30 päivä vanha. Tämän lisäksi tulee toimittaa virkatodistus jossa mainitaan perhesuhteesta.

9. Todistus ammatista

Jos hakija on työsuhteessa: Hakijan nykyisen työpaikan työtodistus. Todistuksessa tulee mainita: työnkuvaus ja palkka

Jos hakija on opiskelija: Opiskelijatodistus opiskeluinstituutiosta

Jos hakija on yrittäjä: Todistus liiketoiminnan omistamisesta, yrityksen rekisteröintiasiakirjat

10. Ulkomaan kansalaiselta kopio Suomen oleskeluluvasta joka on voimassa koko matkan ajan Suomeen paluuseen asti.
 

Viisumin anominen:

  • Viisumianomusten jättäminen suurlähetystöön: Anomukset tulee jättää klo 9.00-12.00. Käsittelyaika on 4 päivää.
  • Postitse viisumianomuksen lähettäessä: Viisumianomus tulee lähettää vähintään 3 viikkoa ennen matkaa. Palautuskuori postimerkkeineen pikakirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä tulee lähettää mukana.

Huomio: Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua matkaa.

Kyseisten kansalaisuuksien haltijat joutuvat toimittamaan lisäasiakirjoja: 

Afganistan, Algeria, Bangladesh, ,China, Egypt, India, Iraq, Iran, North Korea, Lebanon, Libya, Nepal, Nigeria, Pakistan, Palestine, Sri Lanka, Sudan, Syria, Yemen, Ghana, Cameroon, Central Africa, Republic of the Congo, Somalia, Democratic Republic of the Congo, São Tomé e Príncipe, Equatorial Guinea, Liberia, Guinea, Sierra Leone

Listan lisäasiakirjoista löydät tästä

Konsulivirkailijalla on oikeus pyytää lisäasiakirjoja viisumianomukseen. Virkailija ei ota keskeneräisiä hakemuksia vastaan. Hänellä on oikeus hylätä viisumihakemus kertomatta syytä hylkäykseen. 

Tiedustelut puhelimitse arkisin klo 13.30-16.30 numerosta +358 9 612 2640 ja sähköpostitse osoitteesta visa@thaiembassy.fi

Lähde: Thaimaan Ulkoministeriö (http://www.mfa.go.th/)