บริการ

Viisumi : Kansalaisuudet joilta vaaditaan lisäasiakirjoja

LISTA KANSALAISUUKSISTA, JOILTA VAADITAAN LISÄASIAKIRJOJA

Alla olevien kansalaisuuksien haltijat, joutuvat toimittamaan lisäasiakirjoja:

*** Irakin, Pohjois-Korean ja Afganistanin kansalaisten tulee jättää viisumianomus suurlähetystöön vähintään 3 kuukautta ennen Thaimaahan matkustamista.

**Nigeria national, please check for additional document.

*** Alla olevien kansalaisuuksien haltijoiden tulee jättää viisumianomus suurlähetystöön vähintään 4 viikkoa ennen aiottua matkaa.

***Passport holders, Finnish travel document or nationality of countries listed below are requested to apply for Thai visa in person at the Royal Thai Embassy in Helsinki: Cameroon, Central Africa, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sao Tome e principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan


Algeria
Bangladesh
Kiina
Egypti
Intia
Iran


Libanon
Libya          
Nepal
Nigeria
Pakistan
Palestiina

Sri Lanka
Sudan
Syyria
Jemen
Ghana

Kamerun
Keski-Afrikan tasavalta
Kongon demokraattinen tasavalta
Somalia
Kongon tasavalta

São Tomé ja Principe
Päiväntasaajan Guinea
Liberia
Guinea
Sierra Leone

*** Hakijalla tulee olla Suomessa voimassaoleva oleskelulupa. Ota suurlähetystöön yhteyttä ennen lentojen ostamista (lentolippua ei tule ostaa ennen myönteistä viisumipäätöstä).

 

Viisumin voimassaoloaika 

Turistiviisumi on voimassa 90 päivää. Viisumin voimassaoloaika tarkoittaa, että maahantulosi/maahantulojesi on tapahduttava viisumin voimassaoloajan sisällä. Viisumitarran voimassaoloaika lukee viisumitarrassa kohdassa ENTER BEFORE.

Oleskelun pituus

Oleskelusi pituus ei tule näkymään viisumitarrassasi. Viisumi on vain lupa saapua maahan ja Thaimaan Immigration –viranomainen myöntää maassa oleskelun. Eli passintarkastuksen yhteydessä tulette saamaan leiman, joka osoittaa oleskelunne pituuden.

Turistiviisumilla olette oikeutettu 60 päivän oleskeluun maahan saapumispäivästä.

Tarvittavat asiakirjat (kaikki kolmena kappaleena)

1.       Passi, joka voimassa 6 kuukautta Thaimaahan saapumispäivästä.

2.       Kopio passin henkilötietosivusta (3 kpl).

3.       Täytetty ja allekirjoitettu viisumianomushakemus (3 kpl).

4.       Värillinen passivalokuva (3 kpl).

5.       Kopio Suomen/Viron oleskeluluvasta joka on voimassa koko matkan ajan (3 kpl).

6.       Kopio lentovarauksesta (huom. lentolippua ei tule ostaa ennen myönteistä viisumipäätöstä). Varaus tulee olla sekä Thaimaahan saapumisesta että poistumisesta 60 päivän aikana englanniksi (3 kpl). Lentovarauksen tulee olla Suomesta/Virosta Thaimaahan. Mikäli lennät Thaimaahan jostain muusta maasta, toimita myös koko reitin Suomesta/Virosta Thaimaahan osoittavan lentovarauksen.

7.       Kopio hotellivarauksesta englanniksi (3 kpl).

TAI  Alkuperäistä kutsukirjettä (englanniksi/thaiksi) Thaimaassa olevalta takaajalta/kutsujalta. Kirjeessä tulee mainita: hakijan ja kutsujan välinen suhde, vierailun tarkoitus ja kesto. Kopio takaajan/kutsujan henkilökortista/passista jossa on omistajan allekirjoitus. (alkuperäinen asiakirja + 2 kpl kopioita)

8.       Todistus ammatista (alkuperäinen asiakirja + 2 kpl kopioita)

Jos hakija on työsuhteessa: Hakijan nykyisen työpaikan englanninkielinen työtodistus (yksi alkuperäinen ja 2 kpl kopioita)

Todistuksessa tulee mainita: työnkuvaus, palkka, Thaimaan loman tarkoitus ja lomaltapaluupäivä

Jos hakija on yrittäjä: Todistus liiketoiminnan omistamisesta, yrityksen rekisteröinti-asiakirjat (yksi alkuperäinen + 2 kpl kopioita)

Jos hakija on opiskelija: Hakijan opiskelijatodistus englanniksi (yksi alkuperäinen + 2 kpl kopioita)

Jos hakijalla on suomalainen puoliso: Hakijan virkatodistus englanniksi (ei yli 180 päivää vanha) jossa näkyy perhesuhde (yksi alkuperäinen + 2 kpl kopioita) sekä kopio perheenjäsenen passista jossa on omistajan allekirjoitus (3 kpl)

9.       Tiliote englanniksi kuuden (6) kuukauden ajalta, jossa jokaisen kuukauden loppusaldo on vähintään 600 euroa/hlö tai 1200 euroa/perhe. Tiliotteessa tulee olla omistajan nimi, tilinumero ja loppusaldo vähintään 600 euroa ja saa se olla korkeintaan 30 päivä vanha. Huom. älkää tulostako koko tiliotetta, vaan riittää kun toimitatte sivut jokaisen kuuden kuukauden loppusaldosta.

-          Konsulivirkailijalla on oikeus pyytää lisäasiakirjoja viisumianomukseen.

10.     Irakin kansalaiset: Alkuperäinen kutsukirje englanniksi tai thaiksi kutsujalta Thaimaasta. Kirjeessä tulee mainita hakijan ja kutsujan välinen suhde, hakijan matkan tarkoitus sekä matkan kesto. Kutsujan passista/henkilökortista tulee olla allekirjoitettu kopio (alkuperäinen + 2 kpl kopioita)

11.     Nigeria citizens:  Certificate of Clearance from National Drug Law Enforcement Agency of Nigeria - NDLED, certified by Nigerian ministry of foreign affairs and legalised by Royal Thai Embassy Abuja, Nigeria

12.     Viisumimaksu 40 euroa (turistiviisumi)

13.     Postitse viisumianomuksen lähettäessä tulee liittää palautuskuori postimerkkeineen kirjattua kirjettä tai pikakirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä.

 

Aikataulu: Viisumin myöntämiseen on varattava aikaa vähintään 4 viikkoa. Huom! Viisumin käsittelyaika Irakin, Pohjois-Korean ja Afganistanin kansalaisille voi kestää jopa kolme kuukautta. 

Jos haluat lähettää hakemuksen postissa, olkaa hyvä ja toimittakaa meille palautuskuori postimerkkeineen kirjattua kirjettä tai pikakirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä.Emme ota vastuuta hävinneistä lähetyksistä, jos ne eivät ole rekisteröityjä. Viisumin myöntöaikaan lisätään postipäivät. Jos tulet noutamaan viisumisi itse, liitä kirjallinen maininta siitä hakemuksen mukana.mukana.

Lähde: Thaimaan Ulkoministeriö (http://www.mfa.go.th/)