กระทรวงการต่างประเทศ

Ambassador's office

AMBASSADOR'S OFFICE

CHANCERY (for diplomatic matters)

Ms. Nina Mäkelä (Secretary to Ambassador)

Tel.+358 9 612 26415   

Fax. +358 9 61226466   

Email: chancery@thaiembassy.fi