Activity : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “เปิดมุมมองงานการให้บริการภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล ที่กรุงเทพฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 Activity

Activity : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “เปิดมุมมองงานการให้บริการภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล ที่กรุงเทพฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2561