บริการ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดการเลือกตั้งของ สอท. ณ กรุงฮานอย

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดการเลือกตั้งของ   สอท. ณ กรุงฮานอย

การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

1.      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กำหนดจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ต้องนำบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาด้วย)

2.      ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่ http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php

3.      กรณีที่ไม่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้กรอกแบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (เอกสารแนบ) หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย http://www.thaiembassy.org/hanoi/

4.      โปรดกรอกแบบลงทะเบียนฯ และส่งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. โดยสามารถยื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 043-823 5088 หรือสแกนเอกสารส่งทาง thaihan1@fpt.vn ทั้งนี้ หากไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ภายในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

5.      กรณีที่ประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย ขอให้ระบุความประสงค์ในแบบทะเบียนฯ ข้างต้นและส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางในข้อ 4 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. เช่นกัน

6.      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อีเมล thaihan1@fpt.vn หรือหมายเลขโทรศัพท์ 043-823-5092 ต่อ 118 ตามเวลาราชการ

 

*************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

18 ธันวาคม 2556

 

ไฟล์แนบ

ธุรกิจ/Business