บริการ

ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

 

                      ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และ เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 ตามลำดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ ในส่วนของเวียดนาม ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปี 2521

ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม

1.      นายโกศล  สินธวานนท์          ปี พ.ศ.2522 – 2523

2.      นายคณิต  ศรีเจริญ                 ปี พ.ศ.2524 – 2525

3.      นายมนตรี  ชาลีจันทร์             ปี  พ.ศ.2526 – 2527

4.      นายอัษฎา  ชัยนาม                 ปี  พ.ศ.2528 – 2529

5.      นายชูชัย  เกษมศานติ์            ปี  พ.ศ.2530 – 2531

6.      นายรังสรรค์  พหลโยธิน        ปี  พ.ศ.2532 – 2533

7.      นายสุรพงษ์  ชัยนาม              ปี  พ.ศ.2534 – 2535

8.      นายบุญทัน  ไพรัชวินิจฉัย      ปี  พ.ศ.2536 – 2537

9.      นายเฉลิมพล  เอกอุรุ              ปี  พ.ศ.2538 – 2543

10.    นายเกรียงศักดิ์  ดีศรีสุข         ปี  พ.ศ.2543 – 2545

11.     นายกฤต  ไกรจิตติ                 ปี  พ.ศ.2546 – 2549

12.     นายกิตติพงษ์  ณ ระนอง      ปี  พ.ศ.2549 – 2552

13.     นายพิษณุ  จันทร์วิทัน           ปี  พ.ศ.2552 – 2553

14.     นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ         ปี  พ.ศ.2554 – 2556

15.     นายปัญญรักษ์  พูลทรัพย์     ปี  พ.ศ. 2557 - 2558

16.     นายมานพชัย วงศ์ภักดี         ปี  พ.ศ. 2559 - 2561

17.     นายธานี แสงรัตน์                  ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย