บริการ

ทำเนียบข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

 

Royal Thai Embassy, Hanoi

  Chancery of the Embassy 

 address : 26 Phan Boi Chau Street,  Hoan Kiem, Hanoi.

Tel. 024 3823 5092 – 4   Fax. 024 3823 5088

 Email for Embassy : thaihan1@fpt.vn , thaihan2@fpt.vn, 

    Office Hours       Monday – Friday   0830 – 1200 hours , 1300 – 1730 hours
   Consular & Visa Section   

address : 85 Ly Thong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi.

Monday– Friday   0830 – 1200 hours 

Tel 024 3823 5092 – 4 Ext. 130

Visa Direct line : 024 3823 5095

HOT LINE ช่วยเหลือคนไทย Mobile : 09 0454 4800 

Email for VISA : thaihan5@fpt.vn

 National Day     5th December

                                                              

 

ROYAI THAI EMBASSY

     

1. H.E. Mr. Tanee Sangrat

Ambassador

(นายธานี แสงรัตน์)

เอกอัครราชทูต

Mrs. Cholatip Kambhu Sangrat (Spouse)

  (นางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์)

 

 2. Miss Morakot Janethukorn

Minister

(นางสาวมรกต เจนมธุกร)

อัครราชทูต

 

3. Mr. Varapote Chensavasdijai

Minister-Counsellor

(นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

4. Mr. Wirat Taekrathok

Minister-Counsellor

    (นายวิรัตน์ แต้กระโทก)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

5. Mr. Audsitti Sroithong

Investment Attache

(นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการลงทุน

 

6. Miss Sritrakool Waeladee

Minister-Counsellor

   (นางสาวศรีตระกูล เวลาดี)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

    

 7. Miss Woratip Otrakul

First Secretary

     (นางสาววรทิพย์ โอตระกูล)

เลขานุการเอก

 

8. Miss Natcha Buddhinandana

First Secretary

(นางสาวนัชชา พุทธินันทน์)

เลขานุการเอก

 

9. Miss Kate Vasharakorn

First Secretary

(นางสาวเกตุ วัชระกร)

เลขานุการเอก

 

10. Mrs. Sunee Jitjurjun

Second Secretary

(นางสุนีย์ จิตเจือจุน)

เลขานุการโท

 

OFFICE OF DEFENCE & MILITARY ATTACHE

1. Colonel Chayapat Anuchon

    (พันเอก ชยพัทธ์ อนุชน)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

Miss Nannapas Sakprapatsorn (Spouse)

(นางสาวนันท์นภัส  ศักดิ์ประภัสสร)

 

   2. Sergeant Major 1st Class Wiroj Apaikunchon

Secretary

      (จ่าสิบเอก วิโรจน์ อภัยกุญชร)

เสมียน

   

OFFICE OF THE NAVAL ATTACHE

1. Captain Warapart Rajatasankha, RTN

    (นาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ รน.)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

    Mrs.Songchon Rajatasankha (Spouse)

(นางสรงชล รัชตะสังข์)

 

2. CPO1 Pitiwat Jindapon

Secretary

      (พันจ่าเอก ปิติวัฒน์ จินดาพล)

เสมียน

   

OFFICE OF THE AIR ATTACHE

1. Group Captain Piyakit Suttiwattanakul

    (นาวาอากาศเอก ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Mrs. Chawissinee Suttiwattanaku (Spouse)

(นางชวิศสินี สุทธิวัฒน์ธนากูล)

 

2. FS1 Kitti Timhirach

Secretary

     (พันจ่าอากาศเอก กิตติ ทิมหิราช)

เสมียน

 

COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE

          Miss Pannakarn Jiamsuchon          

Minister Counsellor

     (นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน)

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์

 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL OFFICE , HAHOI VIEW BUILDING 28 THANH NIEN ST.

1. Mr. Jucksawat Kitisook

General Manager

(นายจักษวัฏ กิติสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

 

2. Miss Puntamanut Sakkaravej

Airport Services Manager

(นางสาวพันธมนัส สักการเวช)

ผู้จัดการบริการสนามบิน

 

สถานะ วันที่  17 มิถุนายน 2562

 

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย