บริการ

การจดทะเบียนสมรส/หย่า

  • การหย่า
  • การสมรส
    การสมรส
    การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกระทำได้ เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การจะขอจดทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัด พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย