แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต
กรณีที่ท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก ในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกลวง สูญหาย เจ็บป่วย เสียชีวิต ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มตกลงท้ายคำร้อง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือโดยกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางราชการเท่านั้น

1. ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ

2. ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

3. ข้อมูลของผู้ตกทุกข์ / ผู้ประสบปัญหา / ผู้เสียชีวิต ที่อยู่ต่างประเทศ

(กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ตกทุกข์ได้)

4. ข้อมูลรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ / บุคคลที่หลอกลวง / รายละเอียดของสถานที่ที่ถูกขังหรือที่เกิดเหตุ ฯลฯ (กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้มากที่สุด)

5. เอกสารประกอบ (กรุณาแฟกซ์เอกสารมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-2575-1052)

5.1 เอกสารของผู้ร้องขอ / ผู้ขอความช่วยเหลือ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
5.2 ผู้ตกทุกข์ (ถ้ามี)
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง
  4. รูปถ่าย
ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2575-1047-9
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย