แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนตามแบบฟอร์มข้างล่างจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศ เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยในต่างประเทศ จะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะท่านที่จะพำนักอยู่ในต่างประเทศเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ลงทะเบียน

3. ข้อมูลการเดินทาง/พำนักในต่างประเทศ

4. ชื่อบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน

5. ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นความลับและจะใช้เพื่อประโยชน์ในการที่หน่วยราชการไทยในต่างประเทศจะติดต่อกับท่านเพื่อส่งข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
  2. การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะทำให้หน่วยราชการไทยสามารถช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย