ความสัมพันธ์

Legal Affairs

ความตกลงทวิภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์

                  - ความตกลงว่าด้วยบริการทางอากาศ ฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514

                  - ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2515

                  - อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2518 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2519

                  - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดเกิด ใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 2001 - 2003 ) ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544

                  - ความตกลงว่าด้วยการมีผลบังคับในการจ่ายเงินประกันสังคมแก่คนชาติของภาคี (เนเธอร์แลนด์) ที่พำนักอยู่ในประเทศภาคีอีกฝ่าย (ประเทศไทย) ลงนามเมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2545

                   - บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยโครงการความร่วมมือสำหรับ ตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และได้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว เป็นเวลา 2 ปี โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 สิงหาคม 2550

 


 

แปลภาษาอังกฤษ

      Bilateral Agreements between Thailand and the Netherlands

                   - The first and second Air Service Agreements were signed on 18 July 1947 and 29 April 1971 respectively.

                  -  Agreement for Investment Promotion and Protection was signed on 6 June 1972.

                  -  Agreement on avoidance of double taxation was signed on 11 September 1975 and has been in effect from 9 June 1976.

                  -  Memorandum of Understanding on Programme for Cooperation with Emerging Markets (2001-2003) was signed on 21 December 2000. The second MOU was signed on 29 August 2003 with subsequent extension to 29 August 2007

                  -  Agreement on the export of social insurance benefits was signed on 11 November 2002.