ความสัมพันธ์

Economic Affairs

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

                  การค้า

                  เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 และเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในสหภาพยุโรป (รองจากเยอรมนีและสหราชอาณาจักร) โดยในปี 2555 การค้าระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่ารวม 165,036ล้านบาท (4,000 ล้านยูโร) ลดลงจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 3.8   โดยไทยส่งออกมูลค่า 129,005 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 36,031 ล้านดอลลาร์บาท  ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 92,974 ล้านบาท

                  สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปเนเธอร์แลนด์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ไก่แปรรูป เลนซ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์ และข้าว สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือแผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

                  ปัญหาและอุปสรรคการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ คือ ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการของสหภาพยุโรป การเจรจาต่อรองจึงต้องดำเนินไปในกรอบของสหภาพยุโรป นอกจากนั้น สินค้าไทยเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากเอเชียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และเวียดนาม ไทยมีจุดอ่อนในการขยายตลาดการค้าในเนเธอร์แลนด์คือ เอกชนไทยไม่สนใจที่จะเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการส่งเสริมการค้าในปัจจุบันดำเนินการโดยภาครัฐบาล โดยเป็นการรักษา และขยายตลาดในสินค้าที่ส่งออกอยู่ในปัจจุบัน

                  การลงทุน

                  เนเธอร์แลนด์มีการลงทุนในไทยมูลค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จากสถิติของ BOI ในปี 2555 มีโครงการการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รวมมูลค่า 24,500 ล้านบาท และมีบริษัทเนเธอร์แลนด์มาลงทุนในไทยประมาณ 130 บริษัท โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Shell, Heineken, Phillips, Unilever และ Foremost เป็นต้น

                  การท่องเที่ยว

                  ในปี 2555 นักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 200,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.3 โดยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ประมาณ 20,000 คน

                  ความตกลงทวิภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์

                   - ความตกลงว่าด้วยบริการทางอากาศ ฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514

                  - ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2515

                   - อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2518 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2519

                  - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดเกิด ใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 2001 - 2003 ) ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544

                  - ความตกลงว่าด้วยการมีผลบังคับในการจ่ายเงินประกันสังคมแก่คนชาติของภาคี (เนเธอร์แลนด์) ที่พำนักอยู่ในประเทศภาคีอีกฝ่าย (ประเทศไทย) ลงนามเมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2545

                   - บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยโครงการความร่วมมือสำหรับ ตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และได้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว เป็นเวลา 2 ปี โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 สิงหาคม 2550

 

แปลภาษาอังกฤษ

Economic relations

                  Trade

                  The Netherlands is Thailand’s No. 2 export market and No. 3 Trading partner in the European Union (Germany and the United Kingdom rank number 1 and 2 respectively). The volume of trade between Thailand and the Netherlands in 2012 amounted to Baht 165,036 million (Euro 4 billion), a decrease of 3.8 per cent from 2011, which were Baht 129,005 million (Euro 3.1 billion) in Thai exports and Baht 36,031 million (Euro 900 million) in imports. Thailand has a trade surplus of Baht 92,974 million in 2012

                  The main export products from Thailand to the Netherlands are computers and computer parts, electric circuits, electronics products, processed chicken, lens, tapioca products, canned and processed fruits, chemical product and rice. The main import products from the Netherlands are electric circuits, chemical products, iron and steel, machineries, pharmaceutical and medical equipment and food products.

                  The problem that hinders trade between Thailand and the Netherlands are the trade barriers and obstacles arising from the European Union’s trade regulations and measures. Negotiation is still ongoing.  Moreover, other Asian manufacturing countries, such as China and Vietnam, Thailand’s disadvantage lies in the lack of interest among the Thai private sector in introducing new products to the Netherlands’ market. The current Thai trade policy aims to promote and expand market share of the current exporting products rather than opening market for new products

                  Investment

                  The Netherlands is the largest investor from the European Union in Thailand. According to the Thai Board of Investment’s statistic (BOI), in 2012, Dutch investment projects amounted to Euro 6,150 million have been approved by the BOI. There are approximately 130 Dutch companies operating in Thailand. Some of the large companies are Shell, Heineken, Phillips, Unilever and Foremost.

                  Tourism

                  Approximately 200,000 Dutch tourists travelled to Thailand in 2012, an increase of 4.3 per cent from 2011. Approximately 20,000 Thai tourists travelled to the Netherlands in the same period.