ความสัมพันธ์

Political Affairs

ความสัมพันธ์ทางการเมือง

                  เนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับไทยมาช้านาน โดยมีมุมมองที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

                  ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาประชาธิปไตยและการเคารพ/ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐและนิติธรรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งต้องการร่วมมือกับไทยเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง เนเธอร์แลนด์แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเนเธอร์แลนด์มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น

                  นอกจากนี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง EU กับ ASEAN และสนับสนุนการจัดทำความตกลงเขตกับค้าเสรีระหว่าง EU กับไทย   นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชน และกลุ่มธุรกิจชาวดัตช์มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลัง พัฒนา โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น ระบบการจัดการน้ำ การสาธารณสุข การขนส่ง และพลังงาน

เนเธอร์แลนด์สนใจและติดตามพัฒนาการในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในเมียนมาร์ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อเมียนมาร์ แต่ในปี ๒๕๕๔ เนเธอร์แลนด์ได้รับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาร์จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวในไทยไปตั้งถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์ เป็นจำนวน ๕๐ คน

                  การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐบาลที่สำคัญ มีดังนี้     

ฝ่ายไทย

นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   - ปี ๒๕๓๐ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

   - วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเนเธอร์แลนด์

   - วันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเนเธอร์แลนด์

   - วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

 

ฝ่ายเนเธอร์แลนด์

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   - วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ นายรุด ลับเบอร์ (Ruud Lubbers) นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

   - วันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ นายวิม ก๊อก (Wim Kok) นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทย   เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ Asia-Europe Meeting (ASEM) ครั้งที่ ๑ ที่กรุงเทพฯ

    - วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ นายฮานส์ วาน มิเอร์โล (Hans Van Mierlo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

   - วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายฮานส์ วาน เดอ โบรค (Hans van den Broek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทย เพื่อเตรียมการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์

   - วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ นายเบอร์นาร์ด บอต (Bernard Bot) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ในการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นายเบอร์นาร์ด บอต (Bernard Bot) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย

 

แปลภาษาอังกฤษ

Thai – Dutch Relations

                  Thailand and the Netherlands have enjoyed long and closed relations due to shared values on international relations.

                  In forming a long and cordial relations with Thailand, the Netherlands prioritises cooperation on strengthening democracy, human rights, good governance and the rule of law, freedom of expression as well as regional development cooperation. Recently, the Netherlands has expressed an interest to cooperate with Thailand on water management, the area in which the Netherlands has expertise.

                  Furthermore, the Dutch Government stresses on promoting cooperation between the European Union and ASEAN, especially the negotiation and finalization of the Thai - EU Free Trade Agreement. The Dutch Government also encourages Dutch private sector to participate in basic infrastructural development projects in developing countries, particularly in the fields that the Netherlands specializes, such as water management, public health, transportation and energy.

                  The Netherlands is interested in and is closely following the progress in ASEAN, especially the situation in Myanmar - with human rights development and humanitarian assistance as areas of focus. Even though the Netherlands is among the countries with strong position towards Myanmar, the Netherlands accepted 50 displaced persons from Myanmar from Temporary Shelter in Thailand for resettlement in the Netherlands in 2011.    

Exchange of visits

Visits of Thai Prime Minister and Foreign Ministers

- 1987  - General Prem Tinsulmanonda, Prime Minister : official visit

- 20 -22 September 1998 - M.R. Sukhumphan Paribatra, Minister of Foreign Affairs : visit

- 3 – 5 June - 2008 Mr. Noppadon Pattama, Minister of Foreign Affairs : official visit

 

Visits of Dutch Prime Ministers and Foreign Ministers

- 25 -26 October 1993 – Mr. Ruud Lubbers, Prime Minister: official visit

- 1 -2 March 1996 - Mr. Wim Kok, Prime Minister: visited to attend the First ASEAN – Europe Meeting Summit, Bangkok

- 9 – 10 February 1998 – Mr. Hans Van Mierlo, Minister of Foreign Affairs: official visit

- 28 – 30 December 2003, Mr.Hans van den Broek, Minister of Foreign Affairs: visited as special representative of the Prime Minister of the Netherlands for preparation of Her Majesty Queen Beatrix’s Royal Visit 

- 19 – 23 January 2004– Mr. Bernard Bot, Minister of Foreign Affairs: accompanied Her Majesty Queen Beatrix on Royal Visit as guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand

-  8 February 2005 – Mr. Bernard Bot, Minister of Foreign Affairs:  visited disaster sites in Thailand