กระทรวงการต่างประเทศ

Office of Customs

 

·         สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร (ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์) 
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium 
Tel. (32-2) 660.58.35, 660.57.59, Fax. (32-2) 675.26.49 , Email: thai-customs@skynet.be

Mr. Rangsarith Phathanathong
นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Promchai Snitwongse
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Bhisanrath Ninlabhandh
นายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)