กระทรวงการต่างประเทศ

Office of Agricultural Affairs

 

·         สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์) 
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium 
Tel. (32-2) 660.60.69, Fax. (32-2) 672.64.37 , Email.  agrithai@agrithai.be

Ms. Adhinand Indrapim
นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์

Assistant Agricultural Attache
รองผู้ช่วยทูต ฝ่ายการเกษตร

Ms. Pachongchin Kramomtong
นางสาวผจงจินต์ กระหม่อมทอง

Assistant Agricultural Attache
รองผู้ช่วยทูต ฝ่ายการเกษตร