กระทรวงการต่างประเทศ

Tourism Authority of Thailand Representative Office

 

 

ททท. (ถิ่นพำนัก ณ กรุงปารีส)
90, Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris
Tel. (33-1) 01 53 53 47 00 Fax: (33-1) 01 45 63 78 88
E-mail: tatpar@wanadoo.fr 
Website : http://www.tourismethaifr.com/

นางสาววรภา อังคศิริสรรพ
Miss Worapa Angkhasirisap

ผู้อำนวยการ 
Director