ข่าว : ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (๒๕๖๒) News

ข่าว : ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (๒๕๖๒)

ตามที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จึงได้มีประกาศ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (คลิกเพื่ออ่านประกาศ) สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

๑. การลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้ง

สถานที่ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก : Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, The Hague

วัน - เวลา

(๑) วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

(๒) วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

(๓) วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

๒. การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

กำหนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์  

Royal Thai Embassy
Laan Copes van Cattenburch 123,
2585 EZ, The Hague 

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่าน (แม้ว่าจะเคยลงทะเบียนสำหนับการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ มาแล้วก็ตาม) จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเร็วกว่าเนเธอร์แลนด์ ๖ ชั่วโมง) โดยมีวิธีการ ดังนี้

๑. การลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ท ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad หรือผ่าน www.khonthai.com/TH/ (แล้วคลิก "ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอินเตอร์เน็ท"
ดูภาพประกอบ): 

ในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ท ท่านจะต้องมี
(๑) บัตรประชาชนไทยใบล่าสุด (แม้จะหมดอายุแล้ว แต่ถ้าเป็นบัตรรุ่นเก่า ๆ อาจจะใช้ไม่ได้) และ
(๒) หนังสือเดินทางไทย ที่ยังไม่หมดอายุ 
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาพิมพ์ / เซฟ คำขอลงทะเบียนฯ จากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๒. การลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

๒.๑ การเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ต้องยื่นแบบคำลงทะเบียนฯ ส.ส. ๑/๗ (นร) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการ โดยต้องนำบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย หรือบัตร/เอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการไทยหรือหน่วยงานของรัฐของไทยที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไทยของผู้ถือบัตร มาแสดงด้วย 

ทั้งนี้ ท่านควรจะเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นอย่างช้าที่สุด

๒.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้

(๑) การดำเนินการทางไปรษณีย์ - ส่งแบบคำลงทะเบียนฯ (แบบ ส.ส. ๑/๗ (นร)) ที่กรอกและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วตัวจริง  พร้อมสำเนาหลักฐานตามข้อ ๒.๑ (กรุณาอย่าส่งบัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารหลักฐานตัวจริงอื่นใด) ซึ่งได้เซ็นชื่อรับรองสำเนาเรียบร้อยแล้วมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์  (ลงเล็บมุมซอง - "ลงทะเบียนเลือกตั้ง 62") - ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Royal Thai Embassy 
Laan Copes van Cattenburch 123, 
2585 EZ, The Hague

(๒) การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน - ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประสงค์จะให้ดำเนินการแทน นำมายื่นพร้อมกับคำขอลงทะเบียนฯ (แบบ ส.ส. ๑/๗ (นร)) ที่ผู้มอบอำนาจได้กรอกและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วตัวจริง  พร้อมสำเนาหลักฐานตามข้อ ๒.๑ ของผู้มอบอำนาจซึ่งได้เซ็นชื่อรับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว และสำเนาบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

ทั้งนี้ ควรจะเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นอย่างช้าที่สุด

(๓) การส่งเอกสารทางโทรสาร - ในกรณีจำเป็น ท่านสามารถส่งเอกสารตามข้อ (๑) ทางโทรสารได้ที่หมายเลข ๐๗๐๓๔๕๑๙๒๙ และกรุณาเก็บหลักฐานการส่งโทรสารไว้ด้วย

** ขอให้ท่านที่เลือกดำเนินการตามข้อ ๒.๒ ทำสำเนา / บันทึกภาพ แบบคำลงทะเบียนฯ และเอกสารอื่น ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย และในกรณีที่ส่งไปรษณีย์ ขอให้เก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ไว้ด้วย**