ข่าว : การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา News

ข่าว : การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 ข่าวสารนิเทศ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เป็นการบรรยายแก่นักศึกษาไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เป็นการบรรยายแก่ชุมชนไทยผู้สนใจทั่วไป ที่วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม

 

มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยในขณะนั้น ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ด้วยพระองค์เอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างสมบูรณ์ขึ้น

 

งานของมูลนิธิชัยพัฒนาครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาสังคม ด้านพลังงาน และด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการภัยพิบัติ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการฝายและอ่างเก็บน้ำ โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นต้น ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อความ "พออยู่ พอกิน”