COVID-19 in the Netherlands COVID-19 in the Netherlands

COVID-19 in the Netherlands

 
สถานการณ์และมาตรการรับมือ Covid-19 ในเนเธอร์แลนด์ (NL) - อัพเดทรายวัน
 
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 14:30 น. (เวลาเนเธอร์แลนด์ ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
 
1. ภาพรวม (rivm.nl)
- มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ใน NL จำนวน 49,426 ราย (จำนวนผู้ติดเชื้อแท้จริงมากกว่านี้ เนื่องจากไม่ได้ตรวจหาเชื้อในทุกราย)
 
- จำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 11,846 ราย  
 
- มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว  6,081 ราย
 
ดูสถิติและแผนที่พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์ได้ที่ https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251
 
หมายเหตุ
- ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 NL ได้เพิ่มการตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อ โดยเน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ นอกโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ผู้ดูแลในบ้านพักคนชรา บ้านพักผู้พิการ เป็นต้น ดูสถิติ https://www.rivm.nl/nieuws/regionale-verschillen-in-epidemie
- ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อแล้ว โดย RIVM กำลังพยายามรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้
- ดูนโยบายการตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อของ NL (Test Policy) https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/wat-doen-we-in-nederland/testbeleid-nederland
 
 
2. การปฏิบัติตนสำหรับท่านที่อยู่ใน NL
ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล NL อย่างเต็มที่ ดังนี้
- รักษาสุขอนามัยส่วนตัว คือ หมั่นล้างมือให้สะอาด ปิดปากเมื่อไอจาม โดยใช้ทิชชู่หรือข้อศอกด้านใน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการป้องกันพิ่มเติมได้ที่ https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19 หรือ คลิกที่นี่ (ภาษาไทยจากกรมควบคุมโรค)
- หลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการจับมือ
- มาตรการระดับชาติเพิ่มเติม (1) เช่น ไม่ออกจากบ้านหากไม่จำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วย ไม่ให้จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 100 คน เป็นต้น โดยให้มีผลทั่วประเทศถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 - [ขยายเวลาถึง 6 เมษายน 2563] (กรุณาอ่าน)
มาตรการระดับชาติเพิ่มเติม (2) เช่น ปิดโรงเรียน สถานรับดูแลเด็ก ปิดร้านอาหาร คาเฟ่ สโมสรกีฬา ฟิตเนส ทั่วประเทศถึงวัน 6 เมษายน 2563 โดยซุปเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดตามปกติแต่ขอให้ผู้เข้าใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกันและไม่กักตุนสินค้า (กรุณาอ่าน)
มาตรการระดับชาติเพิ่มเติม (3) เช่น การห้ามไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพเสริมความงาม ช่างตัดผม ทำงานถึงวัน 6 เมษายน 2563 ปิดคาสิโนตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ห้ามการประชุมชุมนุมที่มีคนมากกว่า 3 คน ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้ร้านค้า ขนส่งมวลชน และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจต้องมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการสามารถรักษาระยะห่างระกว่างกันได้ และได้ให้อำนาจนายกเทศมนตรีในการลงโทษผู้ฝ่าฝืน (ปิดสถานที่ ให้เสียค่าปรับ) (กรุณาอ่าน)
มาตรการระดับชาติเพิ่มเติม (4) ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการ (1-3) ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 ยกเว้น มาตรการห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า 3 คน ซึ่งยังคงมีผลถึง 1 มิถุนายน 2563 (กรุณาอ่าน)
มาตรการระดับชาติเพิ่มเติม (5) ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการ (1-3) ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ยกเว้น มาตรการห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า 3 คน ซึ่งขยายให้มีผลถึง 1 กันยายน 2563 และให้เริ่มเปิดโรงเรียนระดับประถมและต่ำกว่า และสถานรับดูแลเด็กชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (กรุณาอ่าน)
- การผ่อนคลายมาตรการระดับชาติ รัฐบาล NL เริ่มผ่อนคลายมาตรการระดับชาติบางส่วน  (กรุณาอ่าน)
 
*** ทางการ NL แจ้งให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องด้วยผลจากมาตรการของเนเธอร์แลนด์ ทำให้อาจต้องอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อ IND (ind.nl) ทางโทรศัพท์เท่านั้น โทร. +31 88 043 0430 เพื่อขออนุญาตขอขยายเวลาการพำนักตามช่องทางปกติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) ***
 
 
3. ผู้ที่จะเดินทางมา NL !!
- ENTRY BAN >> รัฐบาล NL ประกาศห้ามการเดินทางเข้าประเทศทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. (เวลา NL) มีผลถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 วัน (เดิมกำหนดให้มีผลถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วัน) ยกเว้น
(1) พลเมือง EU นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และครอบครัว 
(2) พลเมืองชาติอื่นที่มี residence card (verblijfskaart) หรือ residence permit (verbijfsvergunning)
(3) พลเมืองชาติอื่นที่มีสิทธิพำนักในประเทศสมาชิก EU ตามกฎหมายชาติสมาชิก EU หรือคำสั่งของ EU
(4) ผู้ถือวีซ่าระยะยาว และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักชั่วคราว (MVV)
(5) บุคคลอื่น ผู้ประกอบอาชีพสำคัญจำเป็น 
 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
 
- FLIGHT BAN >> ไม่มี
 
มาตรการการคัดกรอง 
>> ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางจากประเทศความเสี่ยงติดเชื้อสูง (affected areas of high risk of transmission) ตามประกาศของ European Union Aviation Safety Agency (EASA) จะต้องมีใบยืนยันสุขภาพก่อนทำการบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/information-for-passengers และดูรายชื่อพื้นที่เสี่ยงฯ ได้ที่ https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports
 
>> ไม่มีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน
 
- อื่น ๆ >> มีกลไกในการเฝ้าระวังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สายการบิน สนามบิน และฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาล (GGD) โดยจะเฝ้าระวังตั้งแต่ก่อนผู้โดยสารจะเดินทางถึง NL ในกรณีที่พบผู้มีอาการน่าสงสัยบนเครื่องบินและมีโอกาสได้รับเชื้อ เช่น เคยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่สายการบิน สนามบิน และ GGD จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารคนอื่นที่มีโอกาสได้รับเชื้อจากผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยด้วย โดยอาจมีการขอความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังอาการ และหากจำเป็นอาจขอ/บังคับกักบริเวณ 14 วัน
 
 
 4. กรณีสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ Covid-19
 - ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและการเดินทางออกนอกที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่น 
 - สำรวจตนเอง/คนใกล้ชิดว่า มีอาการคล้ายหวัด/ไข้หวัด โดยมีไข้สูง (ตามเกณฑ์ของเนเธอร์แลนด์คือ 38 องศาเซลเซียส (38 C)) หรือไม่ และที่ผ่านมามีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือไม่ คือ เพิ่งกลับมากจากพื้นที่เสี่ยง หรือได้พบปะคนจากพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 
 - หากครบตามเงื่อนไขด้านบน ขอให้ติดต่อแพทย์ชุมชน (huisarts) ทางโทรศัพท์ทันที หรือที่ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ของเนเธอร์แลนด์ โทร 0800-1351 แล้วรอสายเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่
 - กรณีนักท่องเที่ยว ขอให้ท่านแจ้งพนักงาน ณ ที่พักของท่าน เพื่อให้ติดต่อแพทย์ โดยขอให้เก็บตัวอยู่ในห้องพัก
 
 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก โทร +31703450766 หรือสายด่วน (ขอให้เป็นเรื่องด่วนจริง ๆ เพราะท่านอาจกำลังทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนไม่สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) โทร +31623669832

 

5. มาตรการของ NL เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน

รัฐบาล NL ได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนใน NL โดยผู้ที่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ NL ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจ และนายจ้างที่ต้องการได้รับเงินสนับสนุนในการจ่ายค่าจ้างพนักงาน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ (รายละเอียด)

 

6. อื่น ๆ - สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

RIVM (ภาษาอังกฤษ) https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus
ท่าอากาศยาน Schiphol https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update
สถานการณ์/สถิติการแพร่ระบาดทั่วโลก https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding | https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
ข้อมูลสำหรับผู่ที่จะเดินทางไปประเทศไทย http://www.thaiembassy.org/hague/th/customize/115037-measures-to-control-COVID-19-in-Thailand.html
 
หมายเหตุ - มาตรการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด