Chancery : เวลาทำการฝ่ายกงสุล (Consular Section Office Hours) Bulletin

Chancery : เวลาทำการฝ่ายกงสุล (Consular Section Office Hours)

เวลาทำการ (Office Hours)
วันจันทร์ – วันศุกร์
Monday – Friday
9.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00

เวลาทำการฝ่ายกงสุล 

(Consular Section
Office Hours)

งานตรวจลงตรา (วีซ่า) 
หนังสือเดินทางไทย 
และงานนิติกรณ์
(Visa, Thai Passport and Legalisation)
วันจันทร์ – วันศุกร์
Monday – Friday
9.30 – 12.00 

หมายเหตุ : กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า สำหรับการทำหนังสือเดินทางไทยและการทำบัตรประจำตัวประชาชน 

(An appointment is required for Thai passport and Thai ID card application) โทร./Tel. 070-345-0766, 070-345-9703