ประกาศทั่วไป : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถานะ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถานะ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑